събота, 19 януари 2013 г.

Набират кандидати за служба в доброволния резерв               Резервът се състои от доброволен резерв и запас. Доброволният резерв е предназначен за комплектуване с резервисти и техника-резерв по единни длъжностни разписания за мирно и за военно време на: военните формирования от Българската армия и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност; военните формирования от въоръжените сили - за участие в операции и мисии извън територията на Република България в мирно време.
              Службата в доброволния резерв еактивна служба - Активната служба включва период от време, през който резервистът и техниката-резерв са извикани за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация. За времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория и получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба. Разходите за път на резервиста от населеното място по местоживеене до населеното място за изпълнението на службата и обратно са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. За времетраенето на активната служба резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя. Разположение за активна служба - Разположение за активна служба е период от време, през който резервистът и техниката-резерв не са извикани на активна служба, но са в готовност за нейното изпълнение. За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключен договорът. Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение за активна служба получава възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение, умножено по 1,5. За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на предимство при приемане на военна служба и при постъпване на обучение във военни училища при равни други условия и ползването на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. При обявяване на извънредно положение на територията на страната или на част от нея резервистите и техниката-резерв, включени в решението на Народното събрание или в указа на президента на Република България по чл. 122, ал. 2 на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се извикват на активна служба.
              Резервистите по време на активната служба носят униформа и отличителни знаци, определени със заповед на министъра на отбраната.  Пределната възраст за служба в доброволния резерв е: за войниците (матросите) и сержантите (старшините) - 55 години; за офицерските кандидати и офицерите - 60 години. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв. Правоотношението по изпълнение на службата в доброволния резерв възниква въз основа на договор и след издаване на необходимото разрешение за достъп до класифицирана информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар