четвъртък, 17 януари 2013 г.

Къде затварят за МПС в Силистра в деня на референдума?


    З А П О В Е Д  № 68, гр. Силистра 16.01.2013  г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Изборния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

1.На 26.01.2013 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул.”Драгоман” по ул.”Москва” и ул.”Гено Чолаков” до пресечката с ул.”Патриарх Дамян”. От ул.”Патриарх Дамян” по ул.”Кап. Мамарчев” и по ул.”Дочо Михайлов” до сградата на общинска администрация Силистра,  за времето от 13.00 часа на 26.01.2013 г. до 20.00 часа на 26.01.2013 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици. На 27.01.2013 г. от 18.00 часа до 06.00 часа на 28.01.2013 г. да се затвори ул. ”д-р Петър Берон”  и  ул. ”Цар Шишман” до отсечката по ул. „Ген. Скобелев” към ДСК. По ул. ”Добруджа” от ОББ до отсечката към ул. ”Добрич”. По ул. ”д-р Петър Вичев” до отсечката към ул. ”Ал.Стамболийски”.
Да се отвори площада за движение на общински МПС и на МПС на Областна дирекция на МВР
По посоченият маршрут ще се движат само  служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Ситово, Дулово, Главиница, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа  и МПС на ОДП Силистра, РПУ Тутракан, РПУ Дулово и МПС на общинска полиция Силистра.
2.Забранява се движението на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на национален референдум.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОДП – Силистра, Кметовете на общините Ситово, Дулово, Главиница, Тутракан, Алфатар, Кайнарджа, Медиите за осведомяване на гражданите.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов/п/, Кмет на община Силистра

Съгласувал: Ростислав Павлов/п/, Секретар на община Силистра;

Изготвил: Димитричка Господинова/п/, Началник отдел ГРАО


         ВНИМАНИЕ: Община Силистра уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че на 20.01.2013г.  в киносалон в сградата на общината, ще се проведе обучение както следва: от 11.00 часа за секционните избирателни комисии, които ще работят в населените места от Община Силистра /селата/; от 13.00 часа за секциите, които ще работят в гр. Силистра.Няма коментари:

Публикуване на коментар