четвъртък, 31 януари 2013 г.

Дейността на Областна администрация-Силистра през 2012 г. и ангажиментите й през следващите няколко месеца, представена пред медиите от областния управител Николай Димов           
Дейността на областна администрация-Силистра през 2012 г. и ангажиментите й през следващите няколко месеца, представи днес (30.01.2013 г.) на нарочна пресконференция областният управител Николай Димов. В нея участваха  заместник-областните управители Алтимир Адамов и Тодора Цонева, главният секретар Николай Колев и директорите на общата и специализираната администрации. 
 „Аз и моят екип не сме привърженици на идеята да се поставят много цели, да се подемат много инициативи – и накрая – да се постигнат минимални резултати“, посочи Николай Димов. Изминалата година, той отчете в няколко направления – по-значими резултати от дейността на администрацията, с пряко отражения върху област Силистра,  инициативи и дейност за подобряване на ефективността и прозрачността на администрацията. Откроени бяха и  някои от приоритетите за 2013 г.
Като по-значими резултати от дейността на администрацията, в унисон с политиката на правителството за регионално развитие и съдействието й за реализацията на инфраструктурни проекти, Николай Димов посочи:
1.Ускоряването на процесите, предшестващи реалното изграждане на газопровода Добрич-Силистра.
Към днешна дата, всички административни и институционални пречки, пред реалното изграждане са отстранени. При нормализиране на метеорологичните условия,  се очаква да започне изграждането на газопровода.
 „Настоявах за ускоряване на процеса, защото съм убеден, че подобна инфраструктура е от решаващо значение за развитието на област Силистра“, подчерта Николай Димов и поясни: „При неблагоприятното икономическо развитие и демографския проблем, който е пред всяка една от общините,  за да има шанс област Силистра да се развива, в което и да е направление, тя се нуждае от инфраструктура – от всякакво естество. В този смисъл,  без големи инфраструктурни проекти, които да бъдат базата за едно икономическо възраждане, за едно припознаване на област Силистра, като добро място за инвестиране – не можем да се заблуждаваме, че могат да се случат добрите, локални идеи за развитие.“
 В този контекст, бе припомнено и че след рехабилитацията на пътните отсечки по направленията Силистра-Добрич и Силистра-Русе,  предстои да бъде завършено и трасето Силистра – Шумен – с дължина 106 км.
 
2.Област Силистра вече разполага с резервен далекопровод. През м. декември 2012 г. бяха извършени и задължителните функционални проби, преди пускането му в експлоатация.
Съдействието на Областния управител в този случай се оказа решаващо, след като изграждането на обекта се беше бавило над 6 години, заради проблеми между съсобствениците на имоти по трасето на далекопровода. Казусът намери своето разрешение, след издадена заповед за принудително отчуждаване в полза на държавата, на части от 6 имота по трасето на електропровода. Общата площ на земите бе 98 кв.м
 Далекопроводът  „Тутракан - с. Малък Преславец”- Подстанция Силистра”  гарантира надеждно електрозахранване на областта.
3. Активизирана бе дейността  по параграф 4. От 5 местности в област Силистра - за 2 от тях е приет план за новообразуваните имоти, а по останалите - работата продължава.  „Желанието ни е въпреки финансовите ограничения, да се реши в максимална степен този проблем, който се е отлагал във времето около 8 години“, изтъкна Областният управител.
4. По отношение на повишаване на заетостта в областта, областната администрация успя да защити разкриването на 66 работни места. Това стана възможно чрез проекта „Подкрепа за заетост“, който е с продължителност 9 месеца.
 
„При встъпването ми в длъжност като областен управител, преди малко повече от една година, извън чисто административните задачи, които по закон съм длъжен да изпълнявам, поех ангажимента - аз и екипът ми, използвайки и капацитета на администрацията - да съдействаме на общините в работата им с нормативната уредба, при работата им по оперативни програми и по проекти, както и да им оказваме необходимото съдействие, за всяко тяхно полезно начинание“, припомни Николай Димов. Той отбеляза, че сред в резултат на подобно съдействие на експерти от Областна администрация-Силистра, е  разработен и одобрен проектът „На гости в Добруджа“, по Оперативна програма Регионално развитие - „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Той обхваща общините Алфатар, Дулово и Кайнарджа. Стойността му е 445 308,80 лв. и в момента тече неговото изпълнение.
„Една от най-важните задачи за самата администрация си остава ефективното управление и опазване на държавната собственост“, изтъкна  г-н Димов. Той информира, че е резултат на изпълнението на препоръки на Сметната палата (след нейна проверка за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.) и на разпоредените от Областния управител мерки за подобряване на дейността на областната администрация, са актуализирани действащи и създадени нови Вътрешни правила (23 бр.) и са  разработени процедури, които регламентират действия  по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - държавна собственост и извършването на предварителен, текущ и последващ контрол при тези дейности. Създадени са критерии за определяне размера на депозит за участие в търгове и за определяне на плащания с компенсаторни инструменти, при разпоредителни сделки с имоти; Разработени са процедура за окомплектоване и съхранение на досиетата на  имотите държавна собственост и др.
По отношение на препоръката, която обхваща над 3000 държавни имота на територията на областта и касае установяване на вида и действителната стойност на недвижимото имущество–държавна собственост, във всички населени места, е определен краен срок за изпълнение – месец юли 2013 г. „Това е дейност, която през целия период на съществуване на Областна администрация-Силистра (14 г.) никой не е извършвал. Поставихме си амбициозната цел  - в рамките на една година това да се свърши“, отбеляза Николай Димов.
 
През 2012 г, областният управител се ангажира и с дейности, извън административните си задължения. Сред тях са:
1. Инициирана и осъществена кампания по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” по програмата за развитие на селските райони.
С помощта на експертите от Областната служба за съвети в земеделието, през месеците февруари и март 2012 г., Николай Димов и заместниците му проведоха разяснителна кампания в над 20  населени места от цялата област.
Мярката е достъпна и е предназначена за най-дребните земеделски стопанства - такива, които произвеждат по-голяма част от продукцията си за собствена консумация и малка част от нея предлагат на пазара. Помощта е в размер на левовата равностойност на 1500 евро годишно (около 3000 лева), в рамките на 5 години. Тези суми са безвъзмездна субсидия – т.е. това са средства, които не трябва да се връщат. Не се изисква и собствено участие на кандидата. В същото време, стопаните добиват известна сигурност във финансово отношение и подпомагат усилията или намеренията си да преструктурират или преориентират своето стопанство, така че да е печелившо.
В резултат на кампанията, с помощта на експерти в Службата по земеделие, са подготвени 224 проекта. От тях, в разплащателната агенция в Силистра, до края на 2012 г.  са приети 218 заявления, за общата сума на безвъзмездната помощ в размер на 3 197 782, 05 лв. От тях, до края на м. декември 2012 г. са одобрени 146. Очаква се броят им да се повиши съществено.
 За сравнение,   през 2008 г. са приети 6 заявления, през 2009 г. – 34, през 2010 г. – 14, през 2011 – 52 и през 2012 г. – 218.
 „В сравнение с 2011 г. е постигнато повишение от 4 пъти на подадените заявления. А това означава - реално разработени проекти за преструктуриране на стопанствата в областта, за срок от 5 г. и нови работни места най-малко за 146  души“, отбеляза Николай Димов и допълни: „Тази кампания доказва тезата ми, че когато хората имат възможност да научат за мерките на достъпен за тях език, при директен контакт с експертите или специалистите, когато имат възможност да зададат въпросите си и да получат разяснения – резултатите са налице“
                       
2. Сформирана мобилна група за осъществяване на контрол, при реализиране на реколтата от трайни насаждения и зеленчуци на територията на област Силистра.
В периода 1 юни – 30 септември 2012 г. мобилна група от представители на автомобилната инспекция, КАТ, Националната агенция по приходите – офис Силистра и Агенцията по безопасност на храните) имаше за цел да извършва периодично изненадващи проверки на места, обособени като официални и неофициални пазари на селскостопански стоки и пунктове или в близост до такива.
 „Акциите имаха основно превантивен характер. Но е факт, че за разлика от предходни години, през 2012–та не се стигна до ексцесии, при изкупвателните кампании“, отбеляза Областният управител.
 
3. Подкрепа на даровити деца, с отличен успех, от семейства с материални затруднения.
28 даровити деца – отличници от социално-слаби семейства получиха подкрепа от земеделски производители, кооперации и фирми с дейност в областта на селското стопанство.
Инициативата ще бъде продължена и праз тази година, увери Николай Димов, като изрази надежда, че в нея ще се включат и представители на други браншове.
          
 „След анализ на дейността за предходната година, смятам че са положени сериозни усилия за подобряване на дейността и ефективността на администрацията“, обобщи Областният управител и се аргументира: „Красноречива е и оценката на инспектората към Министерски съвет, който след последната си проверка, преди няколко месеца, оцени дейността на Областна администрация-Силистра като добра и  определи нисък корупционен риск“.
За следващите месеци, основен приоритет в работата на администрацията ще са дейностите, свързани със следващия планов период - 2014-2020 г. и изготвянето на основните стратегически и планови документи. Това са Стратегията за развитие на област Силистра (2014-2020)  и Общинските планове за развитие.
Сериозен ангажимент пред администрацията ще е и организационно-техническата подготовка на предстоящите парламентарни избори.
„Извън задължителните административни ангажименти – инициативата, към която не крия и лично отношение е изграждането на мемориална „Стена на славата“ на 31-ви пехотен Силистренски полк в Силистра“, сподели Областният управител Николай Димов, който оглавява и едноименния инициативен комитет. Той изрази увереност, че близките месеци, дългогодишната мечта на ветераните от войната ще бъде изпълнена.
 
        Още информация за дейността на Областна администрация-Силистра през 2012 г.:
 -Изготвени от администрацията са стратегически документи - Областна стратегия за безопасност на пътя, Актуализиран документ на Стратегия за развитие на област Силистра, периодичен мониторинг и актуализация  на Стратегия за развитие на социалните услуги.
 Изготвен е Областен план за защита при бедствия, съвместно с териториалните структури на изпълнителната власт и кметовете на общини, съгласно последните изменения на Закона за Защита при бедствия. Създаден е Регистър на водните обекти на територията на област Силистра.
 През 2012 г., в рамките на ежедневните ангажименти за ефективно управление и опазване на държавната собственост са съставени 91 акта за държавна собственост; издадени са 205 заповеди и удостоверения за деактуване на имоти държавна собственост; извършени са 344 обстоятелствени проверки по молби-декларации на граждани; извършена  е 1 (една) продажба на прилежащ терен на цена 10 098,10 лв.; осъществено е прекратяване на съсобственост – 3 бр. -цена 45 570 лв.; извършени продажби на 2 имота - държавна собственост, чрез провеждане на явен търг, цена 8721 лв.; осъществено е безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – държавна собственост;     на 4 ведомства безвъзмездно са предоставяни имоти – частна държавна собственост за управление;
 При изпълнение на правомощията на областния управител за гарантиране законосъобразността на актовете на кметовете на общини и решенията на общинските съвети са изготвени 13 заповеди за връщане за ново обсъждане на 16 решения. Общинските съвети са приели мотивите на Областния управител и са се съобразили с тях.
 Сравнително малкият брой върнати решения, областният управител обясни с подобреното взаимодействие с общинските съвети и общините и предварителните им консултации, по отношение прилагането на нормативната база.
           
По отношение политиката на прозрачност и достъпност:
  - През м. октомври в Областна администрация-Силистра започна реално да функционира нов website - www.silistra.government.bg. Чрез него тя предоставя актуална информация за своята дейност – съществуват модули за регистри на държавната и общинска собственост в областта, разпоредителни сделки, профил на купувача, Пресцентър и т.н.
  - през 2012 г. Пресцентърът на Областна администрация–Силистра е предоставил на медиите (местни, регионални и национални) 197 прессъобщения;
  - През разглеждания период са организирани, проведени и информационно обезпечени 11 пресконференции.
  - Общо проведени заседания на областни съвети и комисии, с участието на медии – 21 бр.
 Целогодишна остава практиката за срещи с граждани.В рамките на 2012 г., приемната на областният управител са посетили 102-ма души, след предварително записване. Голям е и броят на гражданите, посетили приемните на заместник-областните управители. Част от проблемите им са пренасочени към Комисията за работа с предложения и жалби на гражданите.
 И през 2013 г. областният управител ще поддържа установената практика. Приемният му ден е всеки четвъртък от 10:30 до 12:00 ч.,
 Комисията за работа с предложение и сигнали на граждани – през 2012 г. е провела 30 заседания, на които са разгледани 54 сигнала. По тях са образувани 42 преписки. От тях  са приключени 29. Останалите 13 преписки по жалбите не са приключени, поради неполучени отговори от Министерства, общини и общински съвети и държавни структури.
 Сигналите касаят широк кръг от проблеми – от  проблеми с карта на възстановената собственост в общини, през взаимоотношения с институции, до семейни и  междусъседски отношения.
 
 Няма коментари:

Публикуване на коментар