петък, 16 ноември 2012 г.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)По данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2012 г. в област Силистра се увеличават с 2.1% спрямо края на юни 2012 г. и достигат 20.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2012 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 16.7%, „Административни и спомагателни дейности” - с 14.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 13.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности” - с 6.6%.
Структурата на наетите лица по икономически дейности в областта се запазва и с най-голям относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение са дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 20.2 и 18.5%.
В края на септември 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година.
Средната месечна работна заплата в област Силистра за юли 2012 г. е 550 лв., за август - 546 лв. и за септември - 580 лева.

През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2012 г. с 3.1% до 559 лв. (със 195 лв. по-ниска от тази за страната). В икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство” е регистрирано най-голямо увеличение съответно с 22.0 и 7.6%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
·         „Селско, горско и рибно стопанство” - 842 лв.;
·         „Държавно управление” - 750 лв.;
·         „Финансови и застрахователни дейности” - 726 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2012 г. се увеличава с 11.4%, като нарастването в обществения сектор е с 6.1%, а в частния сектор - с 14.5%.Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средстватаза работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ – http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26.

Няма коментари:

Публикуване на коментар