четвъртък, 8 ноември 2012 г.

СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 Г.

В бр. 84 на Държавен вестник от 2 ноември 2012 г. е публикувано ПМС №263 от 25 октомври 2012 г. за изменение на Постановление №84 на Министерския съвет от 2009 г., с което е приет Списък на средищните училища в Република България за учебната 2012-2013 година. В Списъка са включени общо 5 училища от Община Силистра. Запазва се статутът на средищни училища на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Калипетрово и ОУ „Св. Климент Охридски”, село Професор Иширково. За първи път са включени три училища от град Силистра - СОУ „Никола Вапцаров”, СОУ „Юрий Гагарин” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. По смисъла на Закона за народната просвета за средищно училище се определя това, което се намира в най-близкото населено място, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населено място, в което няма училище. С Постановлението на Министерски съвет е изпълнено Решение №303/ Протокол №14 от 26.07.2012 г., взето на заседание на Общински съвет-Силистра, с което бе предложено на Министъра на образованието, младежта и науката посочените 5 училища да бъдат утвърдени като средищни. На средищните училища се предоставят допълнителни средства от централния бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици за транспортни разходи, за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене, в размер на 474 лв .От началото на 2012 г. тези училища участват в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007-2013 г. и водеща организация Министерство на образованието, младежта и науката. С проекта се замества националното финансиране с европейско като се разширява не само за пътуващите ученици, а за всички ученици от І до VІІІ клас, заявили желание за участие в полуинтернатни групи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар