сряда, 19 февруари 2014 г.

Допълнителни законови промени ще усъвършенстват нормативната уредба в сферата на библиотечното дело


Правителството оттегли внесения за разглеждане в Народното събрание проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените библиотеки. Проектът беше приет в изпълнение на пакета от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Той предвиждаше съкращаване на сроковете за разглеждане на заявленията за вписване в регистъра на обществените библиотеки и възможност за предоставяне на административни услуги по електронен път.
След приемането на законопроекта са постъпили предложения от страна на библиотечната общност за промяна в отделни текстове, които да повишат ефективността на специализираното законодателство в сферата на библиотеките. По този повод в Министерството на културата е сформирана работна група от специалисти в библиотечното дело, която ще разгледа предложенията и ще ги отрази в обобщен законопроект за промяна на Закона за обществените библиотеки. Работната група ще подготви и изменения в подзаконовите актове за цялостно усъвършенстване на нормативна база в областта на библиотечното дело.


Няма коментари:

Публикуване на коментар