сряда, 19 февруари 2014 г.

Предприети са мерки за по-успешно усвояване на средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния


Правителството одобри проекта на протокол за изменение и допълнение на Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г. Програмата е одобрена с решение на Европейската комисия от декември 2007 г. и се финансира по Европейския фонд за регионално развитие, публични средства от държавните бюджети на двете страни и съфинансиране от бенефициентите. Стратегическата й цел е сближаване на хората, общностите и икономиките в българо-румънския граничен регион за съвместно развитие, като се използват устойчиво неговите човешки, природни и екологични ресурси и предимства.
Страни по Меморандума са българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството и румънските министерства на публичните финанси и на регионалното развитие и туризма, както и Одитният орган, асоцииран към румънската Сметна палата. Промените в документа дават възможност за максимално усвояване на бюджета на Програмата чрез използване на механизма за наддоговаряне. До момента договорените средства по програмата са 96 на сто. На базата на извършения анализ на изпълнението е прогнозирано, че в края на програмния период ще са налице спестени средства в размер до 25% от бюджета й. Възприемането на принципа на наддоговаряне ще позволи сключването на договори по проекти от резервния списък и своевременното им реализиране от бенефициентите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар