четвъртък, 23 май 2013 г.

На 30 май - 31 т. в дневния ред на заседанието на Община СилистраП О К А Н А № 24
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Силистра на 30.05.2013 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Силистра. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

2. Частична промяна в Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

3. Частична промяна в Наредбата за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

4. Частична промяна в Наредбата за търговската дейност и услуги на територията на община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра=

5. Утвърждаване на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Силистра и приложения към него. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

6. Приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра за периода 2013 – 2016 г. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

7. Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Силистра. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

8. Насрочване на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център 1 - Силистра" ЕООД. Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на ОбС-Силистра

9. Одобрение на проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие по Проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра през периода 2014 – 2020 г.” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Договор BG 161РО001/1.4 - 07/2010/023. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

10. Определяне размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства в Община Силистра. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра=

11. Придобиване собствеността на общински жилища, находящи се в жил. кв. „Дръстър” на с. Калипетрово. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

12. Промяна характера на собствеността на част от имот – публична общинска собственост в с. Поп Кралево. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

13. Промяна характера на собствеността на земеделски имоти – публична общинска собственост /с. Бабук и с. Калипетрово/. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на новосъздадено народно читалище в гр. Силистра /НЧ „Дръстър 2012”/. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

15. Разпореждане с имот частна общинска собственост - гараж в сутерена на Многофункционална сграда „10-ти февруари” в гр. Силистра.
Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

16. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с. Айдемир. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

17. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с. Полк. Ламбриново. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

18. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с. Калипетрово. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

19. Разпореждане с имот - частна общинска собственост (бивш „Дом на отбраната” гр. Силистра). Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

20. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Панорамата”. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

21. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /1/. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

22. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /2/. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

23. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „До Деленките”. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

24. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с. Богорово. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

25. Ликвидиране на съсобственост между Община Силистра и физическо лице на имот в с. Сърпово. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

26. Освобождаване от заплащане на дължими суми при учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска собственост /Съюз на слепите/. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

27. Изразяване на предварително съгласие по реда на чл.25 от ЗСПЗЗ, за промяна предназначението на 1м2 от поземлен имот № 41143.174.11 по КК и КР на с.Калипетрово, утвърждаване на трасе за водозахранване на поземлен имот № 41143.503.2 по КК и КР на с. Калипетрово и изместване на въздушен електропровод 20kV. Вносител: Денка Михайлова - за кмет на Община Силистра

28. Одобряване на ПУП – план за застрояване за ПИ № 066425.508.28 по КК и КР на гр. Силистра, местност ,,Карол втори - Орта табия'', за създаване на устройствена основа за промяна предназначението на земята и за изграждане на жилищна сграда с гараж. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

29. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –ПЗ - план за застрояване, за създаване на устройствена основа за промяна на предназначението на земята и изграждане на жилищна сграда, за имот № 66425.509.18, КК и КР на гр. Силистра, местност ,, Орта Табия''. Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра

30. Изразяване на мотивирано мнение по исканото опрощаване на дължими държавни вземания от Десислава Владимирова Тодорова, с адрес гр. Силистра, ул.”31-ви полк” №68, ап.3. Вносител: Константин Стоилов - председател на ПК по Местно самоуправление 

31. Изказвания и питания.

          В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /д-р Мария Димитрова/

Няма коментари:

Публикуване на коментар