понеделник, 20 май 2013 г.

Общинският съвет на Алфатар ще заседава в Алеково


      Според покана №5 - на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, председателят на ОбС в Алфатар Златка Питакова  свиква заседание на Общинския съвет – Алфатар на 23 май 2013 г., четвъртък, от 16,30 часа в Ритуалната зала на  село Алеково. При дневен ред: 1. Докладна записка относно: „Отчет за работата на общинска администрация по изпълнение на решенията на ОбС – Алфатар за месеците – февруари - април 2013 година”. 2. Докладна записка относно „Предоставяне под наем на имот частна общинска собственост”. (И по двете точки докладва кметът на Община Алфатар Йорданка Узунска.)  3. Докладна записка относно: „Учредяване право на строеж на фирма ЕТ „ЧЕДИТА – ЧАВДАР ЧЕНЕВ”, върху имот частна общинска собственост”. 4. Въпроси. Заявления. Изказвания и др. 
         В заседателна зала на общински съвет град Алфатар на 20 май бяха проведени заседания на постоянните комисии по „Бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление”; „Общинска собственост, УТ, пътна и селещна мрежа, благоустройство”; „Образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание”; „Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост” и „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар