четвъртък, 16 май 2013 г.

Силистренска фирма подобрява условия за труд по европроект


         Приключи проектът на ЖОАН ЕООД-Силистра. Извършените дейности в рамките на проекта гарантират на дружеството поддържането на устойчив пазарен дял, както и възможност за оптимизиране на предлаганите услуги и цени. Под професионален експертен анализ са преминали всички елементи на организацията на трудовата дейност. Това са осъществяване на трудовите процеси, условията на труд, организацията на труд и трудовите стандарти, както и на управлението, вкл. и дейностите по осигуряване на ЗБУТ, и пр.  Успешно е внедряването на международния стандарт BS ONSAS 18001:2007. Той е в помощ на ръководството на ЖОАН ЕООД да минимизира рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, както и да утвърди прилагането на добри практики и да осигури по-качествена работна среда. Сред дейностите на проекта бе и подмяната на дограмата в основното производствено помещение, с което надгради досегашните усилия на ръководството по отношение на осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда и едновременно с това са подобрени допълнително параметрите на микроклимата в колектива.
            Реалистични са очакванията от ефекта на проекта, а именно: повишена продуктивност и качество на услугите. Проектът активизира интереса на дружеството към различни проекти по основните програми. Като поле за действие е работа по безопасността, отнасяща се до всички работници и особено за работещите на открито. Целта е да се създадат организация на трудовата заетост и предпоставки за повишаване на производителността на труда, безопасна и здравословна среда на работното място, което да води до удовлетворение у работещите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар