четвъртък, 19 май 2016 г.

Регионалната библиотека в Силистра с Общесвтен консултативен съвет

                На 13 май, в зала „Диоген Вичев” на Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра, инициативна група от представители на девет организации от неправителствения сектор учредиха Обществен консултативен съвет (ОбКС) на територията на община Силистра. За негов председател бе избрана Светомира Вачева, специалист в областта на културата и библиотечното дело, а за зам.-председател  Мария Неделчева, старши експерт в РЕКИЦ – Силистра.

            Работата на ОбКС стартира с приемането на Правилник за дейността и Правила за членство. Прието е решение за изработване на Двустранно споразумение (Меморандум) за взаимодействие между Общинска администрация - Силистра и неправителствения сектор, гражданските организации и други заинтересовани страни на територията на общината.

    Общественият консултативен съвет ще се ръководи от някои основни принципи, като върховенство на обществения интерес, прозрачност и публичност на управлението, широко гражданско участие във формирането на местните политики и не на последно място отговорност и ефективност и на двете страни.

            Целта на Обществения съвет ще бъде да се утвърждава и насърчава гражданското участие при формиране, изпълнение, мониторинг и контрол на действията и решенията, засягащи местното и регионално развитие в община Силистра, както и да сътрудничи на местните власти по въпроси от социално-икономическо, екологично, културно и духовно естество, засягащи жителите на общината.

      Основната задача на ОбКС ще бъде създаването на устойчиво взаимодействие между органите на местната власт и структурите на гражданското общество като представители на местната общност и защитници на обществения интерес. Съветът ще бъде отворен за присъединяване на всички желаещи НПО и други структури на гражданското общество, които желаят да работят за развитието на община Силистра и приемат партньорството с местната власт за важен фактор в постигането на тази цел.

          Основната форма, под която ще се извършва дейността на съвета, ще се изразява в участието му с представители в колективните органи за регионално управление, създадени по силата на действащото законодателство, като същевременно се отчитат компетентността и способностите на тези представители.

            

Няма коментари:

Публикуване на коментар