вторник, 14 юли 2015 г.

ДИВИЯТ ДУНАВ: ПРИРОДА И ПОТАЙНОСТИ

http://www.360mag.bg/

Най-голямото богатство на тази част от страната, където се сливат Добруджа и Лудогорието, реката и добруджанското плато, определено е природата. Тук липсват запъхтяни пристанища и лъскави яхти, затова пък може да видите подредени в редица рибарски лодки. Неповторими гледки предлага и най-голямата защитена местност в България “Калимок-Бръшлен”, простираща се на 6000 хектара и създадена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие.
Дивият Дунав на Тутракан
Местността включва българските острови по Дунава Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки, като основна консервационна стойност имат естествените блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Тук се срещат редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове. Впечатляващо е многообразието от птици – над 242 вида птици, от които 134 гнездящи, затова „Блатото“ (както го наричат), е обявено от Bird Life International за Орнитологично важно място от международно значение (Bg30). То е дом за световно застрашени видове като голям и малък корморан, бяла лопатарка, белоока потапница, гривеста чапла, белобуза рибарка, ливаден дърдавец, къдроглав пеликан и други. Заливните гори, затоните и блатата на островите са от изключително важно значение за размножаването, храненето и почивката на голям брой водоплаващи птици.
фотография: Йордан Куцаров
фотография: Йордан Куцаров
Освен това като нищо да се разминете с диви прасета, благородни елени, сърни, видри, лисици, чакали, диви котки и др. Над 50 вида риби обитават блатата, като 3 от тях са ендемични видове. От ранна пролет до началото на лятото тук отблизо може да видите и редки и застрашени растителни видове като блатно кокиче, блатен ирис, водни лилии, дяволски орех, жълта водна роза и много други. Тук ще откриете и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България.
За орнитологично важни места са обявени и „Стената“ (BG31) край Тутракан, където се намира най-голямата колония на пчелояди в България, и „Пожарево“, което обхваща няколко острова край с. Пожарево.

Дивият Дунав на Тутракан
На около 30 км с автомобил и 20 км с велосипед източно от защитена местност „Калимок-Бръшлен“ през Тутракан се стига до друго райско кътче, част от дивия свят по река Дунав. Защитена местност „Блато Малък Преславец“ е една от най-големите вододайни зони в Добруджа и е една от последните запазени влажни зони по българския бряг на р. Дунав. Езерата и блатата на местността са богати на риба, миди, раци, тръстика, лечебна кал и сол. Птичето богатство наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида, а над 180 са висшите растения, които се срещат из местността. Най-голямо значение от тях обаче си е завоювала бялата водна лилия, застрашен вид, включен в Червената книга на България. Колониите от водна лилия заемат около 46 декара от повърхността на блатото, което е уникално за България. До него може да стигнете с лодки по Дунав, с велосипед по римския път край реката или с автомобил.
greben pohod ba Dunav
С финансовата подкрепа на Европейския фонд за рибарство и Република България, чрез „Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 по проект „Създаване на нови туристически продукти в общините Тутракан, Сливо поле и Главиница за устойчиво развитие на екологичен и риболовен туризъм” Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан е разработило дълъг над 50 км комбиниран маршрут за пешеходен, велосипеден и воден туризъм.
Маршрутът започва от западната граница на защитена местност „Калимок-Бръшлен“ от с. Бръшлен, където има новоизградена база за нощуване. Преминава покрай водни огледала, стари крайречни гори, бреговете на Дунава и по мрежата от диги и канали на „блатото“, навлиза в гр. Тутракан през изцяло обновения Дунавски парк и рибарската махала, след което продължава в посока изток покрай селата Пожарево и Дунавец, следвайки стар римски път към “Блато Малък Преславец“. Маршрутът позволява включване от различни точки според желаната дължина.
Дивият Дунав
Подходящ е за еднодневни, двудневни и тридневни преходи. В рамките на проекта е изготвена и подробна карта, включваща кратка информация за най-атрактивните точки. Маршрутът може да изминете сами с помощта на картата или да ви съпроводи водач, с когото заедно да подберете разстояние, начин на придвижване и всякакви други детайли, за да прекарате едно незабравимо приключение. Местното сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан предлага на място двуместни каяци, велосипеди, включително инвентар, моторна лодка за риболовен туризъм, разходки по Дунава и обезопасяване на по-големи групи, както и транспорт на оборудването по маршрута. На разположение за разходки и наблюдения по р. Дунав е и сал „Дивият Дунав“, към който могат да се привързват каяци и друго оборудване.
Дивият Дунав
Ако искате да се потопите в чудния свят на Дивия Дунав, да откриете неговите потайности, тишината, разсеяна от птичите песни и речните вълни, да срещнете уникални не само за България, но и за Европа местности и видове, да бъдете гости на местните рибари, да приготвите с тях типичните за този край рибни ястия, подправени с диворастящи билки, да стъпите на необитаеми острови и пясъчни коси с каяк или истински сал от дървени трупи, да научите и почувствате най-славните мигове от дълголетната история на трите крайдунавски общини Сливо поле, Тутракан и Главиница, най-добре се обърнете към местното „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“.
 http://www.360mag.bg/posts/49967#sthash.fjqUcAHW.dpuf

Няма коментари:

Публикуване на коментар