вторник, 5 юни 2012 г.

Тц, според съда трудовият стаж не е лична данна по ЗДОИ

К. Терзийски, ПДИ
        Трудовият стаж, респективно професионалният трудов стаж на лица, заемащи ръководни длъжности, не попада в категорията лични данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С този мотив тричленен състав на ВАС отмени отказ на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да предостави информация дали лицето назначено на длъжността главен секретар е притежавало необходимия професионален трудов стаж за заемане на тази длъжност. Информацията бе поискана от гражданина Димитър Димитров през май 2011. Отказът на директора на КРС  бе с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, касае се за лични данни и искането попада в хипотезата на чл. 2, ал. 4 от ЗДОИ, съгласно който законът не се прилага за достъпа до лични данни. С Решение № 2726 от 24.02.2012 по а.д. № 9865/2011 ВАС, Пето отделение отмени отказа и задължи председателя на КРС да предостави исканата информация. В мотивите си съдебният състав посочи, че продължителността на професионалния трудов стаж не е свързана с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт. В този смисъл исканият достъп до обществена информация не засяга лични данни, тъй като заявителят не поставя въпроса изобщо за притежавания от главния секретар трудов стаж, а дали същият е притежавал изискващия се съгласно правилата професионален трудов стаж. Следователно не се касае за лични данни, а за достъп до обществена информация, даваща възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект и конкретно спазват ли се от председателя на КРС правилата за назначаване на служители в комисията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар