понеделник, 25 юни 2012 г.

Назаем от "Точка на достъп" на ПДИ: Информацията за снегопочистването и управлението на отпадъците в Смолян е от надделяващ обществен интерес            С решение № 8706 от 18.06.2012 г. Върховният Административен Съд  (ВАС) потвърди решение на Административен Съд-Смолян (АСС) което отменя частичен отказ на кмета на Смолян да предостави информация за цената на договорите сключени между общината и две търговски дружества – Титан Клинър“ ООД (за снегопочистване и снегоизвозване от 2006 г.) и „Еко Титан Груп“ АД (за сметосъбиране и сметоизвозване от 2008 г.). Съдебната битка. Информацията беше поискана от Зарко Маринов, издател на вестник „Отзук” през март 2011 г. Кметът предоставя частичен достъп до договорите, но цената е заличена, тъй като има изрично несъгласие на засегнатите търговски дружества да се предостави копие от договорите, тъй като информацията представлява търговска тайна. Изричният отказ на кмета беше обжалван с помощта на адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ пред АСС. Първоинстанционният съд отмени частичния отказ, намирайки че „дори предоставянето на информация, представляваща търговска тайна да доведе до нелоялна конкуренция, законодателят е дал превес на надделяващия обществен интерес” от разкриването на информацията. Съдът задължава кмета да предостави информация за цената на договорите. Недоволен от постановеното решение обаче, кметът обжалва решението пред ВАС.
           Обективно установяване на наличието на надделяващ обществен интерес. Според общинската администрация наличие на обществен интерес следва да се установява само когато лицето, което се позовава на него, действа от името на представителна група от обществото. Този аргумент е в очевидно противоречие със  Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и е напълно неоснователен. Върховният Административен Съд намира че „характеристиките на търсещия обществена информация са ирелевантни за съществуването на такъв интерес”. Такъв винаги е налице когато разкриването на информацията цели: -  разкриване на корупция и на злоупотреба с власт; - повишаване на прозрачността и отчетността на задължените де предоставят информация субекти. Съдът изрично подчертава, че надделяващ обществен интерес може да се установи и когато информацията се търси само от едно физическо лице.
            Тежест на доказване на надделяващ обществен интерес. ВАС за пореден път тълкува тежестта на доказване на наличието на надделяващ обществен интерес. ЗДОИ предвижда презумпция за съществуването на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация, свързана със „страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които една от страните е задължен по ЗДОИ субект” (§ 1, т. 5, буква е отДопълнителните разпоредби към ЗДОИ). Според общинската администрация заявителят би следвало да докаже наличието на обществен интерес, който взима превес над защитата на търговската тайна. Съдът подчертава че това тълкуване противоречи изцяло на логиката на закона и смисъла и съдържанието на употребените там термини. Думата „презумпция“ означава предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното. По тази причина позоваващият се на този текст не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес. Онзи, който твърди обратното, е длъжен да го докаже, което в случая не е направено.
             Обхват на търговската тайна . Измененията на ЗДОИ от 2008 г. въведоха стеснително тълкуване на ограничението „търговска тайна”. Законът изрично предвижда, че цената на договора не представлява търговска тайна. А дори и исканата информацията да представлява търговска тайна, тя следва да се предостави при наличието на надделяващ обществен интерес, защото „законодателят е преценил, че прикриването на обществена информация при наличие на надделяващ обществен интерес ще доведе до по-големи вреди, поради което е дал приоритет на изискването за нейното разкриване и предоставяне пред евентуалното проявление на нелоялна конкуренция.”
25.06.2012 г.
Тереза Алексова

Няма коментари:

Публикуване на коментар