понеделник, 25 юни 2012 г.

13-то фатално заседание на Общински съвет - Силистра от началото на мандата                В покана от председателя д-р Мария Димитрова се казва: "На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Силистра на 28.06.2012 г. (четвъртък) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Насрочване на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център 1 - Силистра” ЕООД. 2. Поемане на общински дълг чрез изискуеми общински гаранции. Внася: Кметът на общината. 3. Промяна характера на собствеността на част от ул. „Бояджи Яни” в гр. Силистра, във връзка със сключване на окончателен договор за продажба на част от имот. Внася: Кметът на общината. 4. Учредяване на безвъзмездно право на ползване, върху част от имот - частна общинска собственост на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - Силистра”. Внася: Кметът на общината. 5. Отстъпване право на строеж върху имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Деленки - север” по кадастралната карта на с. Айдемир. Внася: Кметът на общината. 6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост, находящ се в ж.к. ”Деленки - север” по кадастралната карта на с. Айдемир. Внася: Кметът на общината. 7. Разпореждане с два имота в комплект - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Айдемир. Внася: Кметът на общината. 8. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по кадастралната карта на гр. Силистра, находящ се на ул.”Добруджа” № 22 А, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Внася: Кметът на общината. 9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калипетрово, находящ се на ул.”Рашко Блъсков”, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Внася: Кметът на общината. 10. Изказвания и питания. В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар