вторник, 5 юни 2012 г.

Областен информационен център – Силистра: дни на добрите практики в сферата на образованиетоОбластен информационен център – Силистра (ОИЦ) ще проведе срещи през месец юни с представители от образователни институции за споделяне на добри практики от изпълнението на европроекти. В рамките на Дните на добрите практики в сферата на образованието са предвидени мероприятия с основни училища и професионални гимназии, както и посещение в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов“ Силистра. Обмяната на опит и идеи може да бъде от полза в нелеката задача, с която са се захванали преподаватели и ученици – да направят училището привлекателно за младите хора. Чрез тази инициатива ОИЦ – Силистра ще даде възможност на учителите да представят различните проекти в училище и така да се популяризира натрупаният ценен опит при изпълнението им, а на децата – да споделят своето участие в дейностите по проектите и тяхното мнение за заниманията. От своя страна екипът на центъра ще предложи информационната си подкрепа при работа по проекти с европейско финансиране, както и ще се потърсят допирни точки при организирането и провеждането на дискусионни или образователни форуми, които да са от полза най-вече за младото поколение. Областен информационен център – Силистра е създаден по проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма  „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар