петък, 29 юни 2012 г.

Становище на УС на СБЖ по повод оповестената „национална” среща на председатели на журналистически дружества.
       Уважаеми колеги, и за най-непредубедените зрители и читатели в този спектакъл е ясно, че срещу СБЖ се провежда открита атака и едва ли някой от Вас си мисли, че тя има нещо общо със състоянието на българската журналистика или свободата на словото. Ясно за всички е, че въпреки някои недостатъци в дейността на СБЖ и променените икономически условия за провеждане на дейността му съюзът обединява многохилядна членска маса и е световна марка. Няма да губим време сега за отчитане на постиженията, а ще се опитаме накратко да хвърлим светлина върху критиките, отправени от някои членове и нечленове на този наш съюз. Що се отнася до въпросите за обявеното за 29 септември Общо събрание на СБЖ, бихме искали да уточним следното:Всички решения на УС са юридически издържани и съобразени с действащия в момента Устав на СБЖ. УС на СБЖ е взел своето решение за обявения дневен ред с оглед на част от следните съображения: - не е включил в дневния ред избор на председател на СБЖ, с оглед на висящото съдебно производство, образувано по искова молба на Ирина Николаева Иванова, с твърдение и искане за отмяна на вече взетите решение на Общо събрание на СБЖ от 23.01.2010 год., което касае и съответно законосъобразността на всички избрани органи и комисии на СБЖ. УС е категоричен, че до по постановяване на окончателно решение по този въпрос не трябва да се избират нови органи на СБЖ, тъй като е възможно тяхното отново обжалване и да се стигне до последваща тяхна отмяна. От последното проведено открито съдебно заседание на 14.12.2011 г. по въпросното дело се постанови решение /от 15.05.2012 год.,/ със следния диспозитив: „ отхвърлени са искове за отмяна на решение на ОС на СБЖ, проведено на 23.01.2010 г. поради участие на делегати, които не са били избрани да участват в това събрание, и е уважен иск с правно основание чл.25 ал.6 ЗЮЛНЦ, предявен от Ирина Николаева Иванова, с адрес: гр.София, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” № 144, ап.2, срещу сдружение с нестопанска цел”Съюз на българските журналисти”, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Граф Игнатиев” № 4, всички решения на ОС проведено на 23.01.2010 г., поради липса на редовно уведомяване за събранието на всички делегати, и е осъдена Ирина Николаева Иванова да заплати разноските по делото на СБЖ.„ Депозиране е въззивна жалба до апелативен съд срещу тази част от това решение, с което е уважен част от иска. УС е съобразил обявения дневен ред със закона, до постановяване на окончателно съдебно решение по този въпрос, да не обявява такава точка в дневния ред на бъдещото Общо събрание, тъй като е незаконосъобразно. - УС на СБЖ е съобразил и реалната действителност по отношение на несъбраните парични вземания от неизправни длъжници /бивши наематели и пренаематели/ към СБЖ. За съжаление това се превърна в своеобразна сага и за самите нас. Обичайно общите събрания, на които се прави финансов отчет, приемат програма за годината, както и за някои дългосрочни инициативи. Поради непреставащата финансова обсада през последните години планираната дейност на Съюза беше направо взривена. В това число и намерението срещата на председателите на дружествата да се провежда ежегодно, за да поддържаме на ниво взаимната си информираност. Но искаме да ви уверим, че нито един от тези некоретни наематели на имотите на СБЖ не е оставен. Образувани са всички необходими съдебни производства за събиране на дължимите суми към СБЖ от неизправните длъжници.
        Най големите длъжници на СБЖ са: По образувано и висящо дело в момента от СБЖ/ 03.02.2012 г./,срещу: бившия наемател “БЪЛГАРСКИ ИМОТИ – КОРПОРАЦИЯ” ЕООД, представлявано от управителя и собственик Данчо Боянов Джиков, и срещу бившия пренаемател “БЛОК 12” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9007,район Приморски, к.к.”Златни пясъци”, Международен дом на журналиста,, представлявано от управителя Наум Антонов Пачков, едноличен собственик на капитала Петьо Христов Блъсков за дължимата сума към СБЖ в размер на 504 023.83 /петстотин и четири хиляди двадесет и три лева и 83 ст./ лева за ползваните от тях имоти на СБЖ, находящи се в град Варна -” Международен дом на журналиста” - по прекратен договор за наем. От друга страна, „Български имот – корпорация”ЕООД  дължи на СБЖ сумата в размер на 41 050.25 лева, лихва - за забавено плащане по договор за наем за времето от 01.01.2008 г. до 01.04.2010 г. По висящо дело е предявен насрещен иск от СБЖ срещу Сия Дуфева /кафе-клуб/ за неплатени суми от 15.05.2012 г. до 01.05.2012 г. за неплатени суми по договор за наем в размер на 23 579.33 лева. Няма други такива големи суми на длъжници към СБЖ. Пишейки това писмо, УС на СБЖ съзнава, че не постъпва съобразно закона и Устава. УС на СБЖ е управителен орган на СБЖ и единствено се отчита на Общото събрание на Съюза, но не е длъжен по закон и устав да дава отчет за своите си решения на отделните членове на СБЖ, а единствено на Общото събрание на СБЖ, чрез своите отчети и доклади. Общото събрание на СБЖ се свиква веднъж годишно /чл.31 ал.1 от Устава на СБЖ/, не е посочено времето, а единствено УС на СБЖ е компетентен да определи датата по устава. УС на СБЖ е организирал съдебни и извънсъдебни процедури/преговори/ за събиране на своите вземания и не е длъжен да оповестява в медиите всяко свое намерение и съответно всяко свое решение. УС на СБЖ се отчита и представя всички материали за отчетния период на вниманието на своите членове преди провеждане на Общото събрание на СБЖ, където членовете на СБЖ, преди провеждане на Общото събрание, чрез своите делегати вземат отношение по отчета и всички дейности.
УС на СБЖ, sbj-bg.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар