петък, 28 септември 2018 г.

ВТОРИ ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА под надслов „Моята ЕДЕН дестинация в България“


     ВТОРИ ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА под надслов 

„Моята ЕДЕН дестинация в България“


Във връзка със Световния ден на туризма и с оглед изпълнението на  проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България (III издание), финансиран по програма COSME 2014-2020 г. на ЕС, Министерство на туризма обявява конкурс за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“.

Конкурсът започва на 27.09.2018 г. и ще продължи до 27.11.2018 г. включително. В него могат да участват деца на възраст от 7 до 14 години включително. Темите на рисунките задължително трябва да са свързани с една от изброените по-долу ЕДЕН дестинации.  

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 31.12.2018 г.

Рисунките трябва да представят „детската“ гледна точка към забележителностите и атракциите, намиращи се на територията на ЕДЕН дестинацията, която се представя (природни, културни, исторически обекти, обичаи, бит, събития, фестивали и др.).

ЕДЕН дестинациите от България са 17 на брой страната (Ямбол, Драгоман, Ардино, Чавдар, Мездра, Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали) и популяризират нетрадиционни и екологични форми на туризъм. Те са свързани с темите културен, воден туризъм, защитени територии и нематериално културно наследство.

Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага за популяризиране на малко познатите (прохождащите) туристически дестинации и реализирането на нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Организатор на конкурс за детска рисунка
1.1. Конкурсът за детска рисунка на тема  „Моята ЕДЕН дестинация в България“ се организира и провежда от Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1 (“Организатор”).
1.2. Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – трето издание“, финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на Европейския съюз.
1.3. Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса („Официални Правила”) и промените, направени от Организатора му.
1.4. С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му и се съгласява да ги спазва.
1.5. Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет страниците на Министерството на туризма www.tourism.government.bg и  www.facebook.com/Министерство на туризма.
1.6. Организаторът на конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила с публикуването им на интернет страниците на Министерството на туризма www.tourism.government.bg и  www.facebook.com/Министерство на туризма.

II. Цел на конкурса
2.1. Насърчаване на детското въображение.
2.2. Представяне на „детската“ гледна точка към забележителностите и атракциите, намиращи се на територията на ЕДЕН дестинацията, която се представя (природни, културни, исторически обекти, обичаи, бит, събития, фестивали и др.).
2.3. Популяризиране на малко познатите (прохождащите) туристически дестинации в България и реализиране на нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.
ЕДЕН дестинациите от България са 17 (Ямбол, Драгоман, Ардино, Чавдар, Мездра, Силистра, Луковит, Сандански, Кюстендил, Белоградчик, Белица, Сапарева баня, Каварна, Враца, Странджа, Казанлък и Кърджали) и популяризират нетрадиционни и екологични форми на туризъм. Те са свързани с темите културен, воден туризъм, защитени територии и нематериално културно наследство.
            Досега България е участвала успешно в четири издания на проекта ЕДЕН за избор на нови малко познати дестинации със следните теми и избрани победители и подгласници:
•           2017 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с културния на тема „Културен туризъм“ по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism Избрани са следните пет дестинации: Ямбол (победител) и подгласници - Драгоман, Ардино, Чавдар, Мездра.
•           2010 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с водния туризъм на тема „Водата – извор на живот и благоденствие“. Избрани са следните пет дестинации: Силистра (победител), подгласници - Луковит, Сандански, Кюстендил и Белоградчик.
•           2009 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии по темата „Природата ви приветства!“. Избрани са следните пет дестинации: Белица (победител), подгласници - Сапарева баня и „Национален парк Рила“, Каварна, Враца, Природен парк Странджа.
•           2008 г. - Национален конкурс за отлична туристическа дестинация, свързана с нематериалното наследство на тема „Тракийски дух“. Избрани са следните пет дестинации: Белоградчик (победител), подгласници - Силистра, Казанлък (2 предложения), Кърджали.

III. Период на провеждане на конкурса за рисунка
3.1. Конкурсът за детска рисунка на тема „Моята ЕДЕН дестинация в България“, наричан по-долу, за краткост „конкурсът” започва на 27.09.2018 г. и ще продължи до 27.11.2018 г. включително.

IV. Право на участие
4.1. Конкурсът е отворен за участие на всички деца на възраст между 7 и 14 години, включително живеещи в или извън България.
4.2. Участието в конкурса е свързано със спазване на официалните му правила.
4.3 В конкурса могат да участват единствено рисунки свързани с някоя от 17-те ЕДЕН дестинации, описани в т. 2.3.

V. Механизъм на конкурса
5.1. Конкурсът за рисунка се провежда в категория: “най-добра рисунка според журито”.
5.2. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с информация, както следва:
-      Попълнена декларация по образец, включва и следните данни: трите имена на детето; електронен            адрес /e-mail/ за контакти със семейството на детето; пълен пощенски адрес; дата, месец и година на раждане на детето; телефон за контакти със семейството на детето;
-      Описание или посочване на ЕДЕН дестинацията, обект на рисунката (в свободен формат);
5.3. Рисунки, които не са придружени от посочените в точка 5.2 данни не се класират.
5.4. Рисунките, в оригинал, се изпращат в хартиен плик по пощата или по куриер до адрес гр. София, ул. „Съборна“ №1, за Министерството на туризма.
5.5. За рисуване да бъдат използвани моливи/ пастели/ темперни или акварелни бои, а размерът на рисунките да бъде формат А5 или А4.
5.6. Няма ограничение за броя на рисунките, с които едно дете може да участва в конкурса.

VI. Селекция, класиране на участниците и награждаване
6.1. Получените рисунки ще бъдат разгледани от жури и най-добрите сред тях ще получат възможността да бъдат поставени на предвидените за изработване по проекта рекламни сувенири (картички и магнити), които ще бъдат разпространявани в страната и в чужбина. На авторите на избраните творби ще бъдат връчени грамоти.
6.2. Критериите за избор от страна на журито са: оригиналност, емоционалност, рисунките да бъдат съобразени с темата на конкурса „Моята ЕДЕН дестинация“, проявена фантазия.
6.3. Получените и допуснати до участие в конкурса рисунки ще бъдат сканирани и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма www.tourism.government.bg и www.facebook.com/Министерство на туризма.
6.4. Допълнително ще бъде излъчена още една рисунка въз основа на гласуване (брой събрани харесвания) от страна на потребителите на www.facebook.com/Министерство на туризма.
6.5. Имената на победителите от конкурса ще бъдат публикувани до 31 декември 2018 на страниците на Министерството на туризма адрес www.tourism.government.bg и www.facebook.com/Министерство на туризма.
6.6. След края на конкурса, Организаторът ще се свърже с всички победители чрез координатите за обратна връзка, които всеки от тях е подал при регистрацията си за участие в конкурса.

VII. Условия за участие
7.1. Организаторът запазва правото си да унищожи всяка рисунка, която противоречи на закона, морала или добрите нрави.
7.2. Участието не е обвързано със закупуването на продукти или плащането на такса за участие.
7.3. С участието си в конкурса, участникът заявява, че е автор, респективно, че е носител на изключителните авторски права върху рисунката, предоставена от него за участие в конкурса, както и че не е отстъпвал изключителното право за използването й на трети лица, различни от Организатора.


7.4. Участниците декларират съгласие рисунките да бъдат използвани за всякакви рекламни цели на Министерството на туризма.
7.5. Правото на ползване се отстъпва безвъзмездно на Организатора от страна на участниците.
7.6. Всеки участник носи пълна отговорност за възникнали претенции към Организатора от страна на трети лица във връзка с използването от страна на последния на предоставената от този участник рисунка, съгласно настоящите Официални условия.

IX. Отговорност
8.1. Прекратяване на конкурса - Организаторът на конкурса има право едностранно да прекрати конкурса, като оповести това си решение, както е описано в Раздел I на Официалните правила, в случай че се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.
8.2. С участието си в настоящия конкурс, участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна.
8.3.Организаторът на конкурса поема задължението, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни.

X. Съдебни спорове
9.1. Всеки потенциален спор между Организатора на конкурса и участниците в него се решава чрез взаимно споразумение.
9.2. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

XI. Допълнителни условия
10.1. Допълнителна информация, свързана с конкурса може да бъде получена чрез запитване на e-mail адреси: l.sirakov@tourism.government.bg, m.kutseva@tourism.government.bg и m.nanova@tourism.government.bg или на телефонни номера +359 2 904 6805, +359 2 904 6816, или +359 32 347 530.
10.2. Конкурсът се провежда при условията на настоящите Официални правила и всеки участник заявява, че е запознат и се съгласява да ги спазва.


МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА


КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата ........................................................................................................
                                         /име, презиме, фамилия на декларатора/
родител/настойник/попечител/лице, полагащо грижа на/за

………………………………….....................................................................................................
                                         /име, презиме, фамилия на ученика/

Роден на …………………………….............................................................................................
/дата, месец, година на раждане на детето/
Декларирам, че съм запознат/а и съгласен/на с регламента на конкурса „МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“ и давам съгласието си за следното:

1.      Детето ми да вземе участие в конкурса;
  1. Снимки на детето и/или неговата рисунка и неговите имена да бъдат използвани и оповестявани от Организатора в информационни материали, свързани с Кампанията;
  2. Творбите, снимките и материалите, илюстриращи участието на детето в проекта, могат да бъдат публикувани в интернет, facebook страниците на Министерството на туризма и в други медии;
  3. Всички рисунки, снимки на участниците и информационните материали, използвани във връзка с организиране и оповестяване на конкурса се предоставят безвъзмездно на организаторите;
  4. Спрямо детето е/ не е (излишното се зачертава) предприета мярка за закрила по Закона за закрила на детето от дирекция „Социално подпомагане“ - ……………….
В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да се свързват на предоставени от тях контактни данни:
Адрес: ……………………………………………………………………………………….
Телефон:…………………………………………е-mail: ……………………………………
Дата:                                                 Законен представител:
                                                                                  /Подпис/
Дете, навършило 14 години:
                                                                                  /Подпис/


През 2010 г. Областна администрация Силистра участва  с проекта „Област Силистра представя: седемте „състояния” на водата – ДУХ, ЗДРАВЕ, ВЯРА, ИСТОРИЯ, КРАСОТА, ТРАДИЦИЯ И БИТ”, за да  представи обекти и ритуали във всички  общини на Областта – Силистра, Тутракан, Главиница, Алфатар, Ситово, Кайнарджа и Дулово.

25 туристически дестинации в ЕС получиха наградата на Европейската комисия "EDEN 2010" за отлична туристическа дестинация, свързан с голямата тема "Водата - извор на живот и благоденствие" на галацеремония в Брюксел късно снощи (27 септември).

Награди получиха водни природни "атракции" от Австрия, Белгия, Хърватия, България, Кипър, Чехия, Естония и други. Сред наградените е и Областната администрация в Силистра.
EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) - проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа "най-добра дестинация" за всяка участваща държава. Цели се и популяризирането на малко познати туристически дестинации в общността.


Няма коментари:

Публикуване на коментар