четвъртък, 20 септември 2018 г.

Сребърският Биосферен парк посреща юбилей с нов знак, изложба и спортно събитие

Навършват се 70 години от обявяването на "Сребърна" за защитена територия, припомнят от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе (това става факт на 20 септември 1948 година с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти и се отнася до територията на едноименното езеро). През годините защитената територия получава признание от различни межународни научни и природоопазващи организации. 

Тържествата са през м. октомври, като на 3 октомври е специалната изложба, а на 7 октомври е спортното събитие SrebarnaTrailRun, което ще се проведе на  в защитена местност "Пеликаните" - бивша буферна зона на резервата. Междувременно експерти на РИОСВ-Русе и гост–оценители разгледаха постъпилите проекти в двата национални конкурса - за графичен знак и рекламен слоган за биосферен парк "Сребърна". 

В предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 12 проекта за лого и 5 - за слоган, като в част от тях има съчетание на два елемента.  Фаворит на журито е Антония Димитрова - докторант във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",  разработила три проекта. В конкурса за рекламен слоган не са излъчени победители.

 "Сребърна" се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка (Via Pontica). Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови. Животинският свят е много разнообразен. В резервата и неговите околности са установени 223 вида. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени видове животни и растения, включени в Червения европейски списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида от Червената книга на България. В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби. Най-голямо е разнообразието на птиците. 

Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан. През 2017 година Програмата "Човекът и биосферата" одобри разширение на биосферния парк, с което се изпълниха критериите на Севилската стратегия и вече говорим за Биосферен парк "Сребърна", един от четирите по рода си в България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар