сряда, 22 август 2012 г.

Тройна визия за бъдещето на Силистра, една от тях избират общинските съветници


    В залата на Общински съвет - Силистра се проведе втората част на първото обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», съобщиха от общината. Презентирани бяха 3 визии за развитие  на града  в рамките на следващите 7 години:
1)    „Силистра – дунавски град с конкурентноспособна икономика и добра среда за живот и отдих“ – включва  насърчаване на инвестициите, заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура. Ефективно използване потенциала на р. Дунав за развитие на търговския обмен, бизнес развитието и туризма. Подобряване качеството на живот на гражданите на Силистра е условие за задържане на младите хора и създаване на условия за тяхната реализация и личностно развитие.
2)    „Обновен град на Дунав, с грижа за реализацията и бъдещето на силистренци и удобството на неговите гости“ – включва подобряване условията за трудова реализация, подобряване на инфраструктурата, парковите пространства и достъпа до културно-историческите забележителности на града. Насърчаване на творческите и спортни изяви на младите хора и инвестиции в тяхното развитие и здраве.
3)    „Силистра – екологичен дунавски град с добра инфраструктура и условия за бизнес и туризъм = включва подобряване на екологичната инфраструктура в жилищните райони, чистотата и тишината на града, инвестиции в защитени зони, туристически атракции, озеленяване, превръщане на парковото пространство около р. Дунав в привлекателно място за отдих и туризъм. Насърчаване на енергоспестяващите инвестиции и диверсифициране на източниците.
Проектът на зоните за въздействие в града разпределя територията на гр. Силистра на зони с: икономическо развитие), публични функции с високо значение, зони със социален характер. Те бяха оценени по 4 критерия: социален, икономически, екологичен и състояние на физическата среда. Сред предложенията на гражданите бе оптимизирането на Промишлена зона „Запад“, комбинацията от зоните Север, Гробищен парк и Изток, Пристанищният район.

Няма коментари:

Публикуване на коментар