вторник, 14 август 2012 г.

Обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.”На 20  и на 21 август, понеделник и вторник, от 17.15 часа в залата на Общински съвет - Силистра (гр. Силистра, ул.Симеон Велики № 16) ще се проведе първо обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/023 и договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/023-U-016. Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г. с прилежащи програми за реализация и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра се създава, за да подпомогне осъществяването на визията за развитие на града до 2020 г., чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.На събитието ще бъдат представени работните резултати от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация в град Силистра, необходим за определяне на зоните на въздействие в града и визията за развитие в рамките на следващите 7 години. В рамките на обсъждането ще имате възможност да изразите мнения и идеи относно актуалната ситуация на икономическото, социалното и инфраструктурно развитие на града, потенциала за неговото развитие и териториите с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, формирани като зони за въздействие.Всеки, който желае да изрази своето мнение и да сподели идеите си за развитието на града, може да участва като попълни кратката анкета, достъпна на сайта на общината: www.silistra.bg, както и свободно да участва в публичното обсъждане. Вашето мнение е важно за нас, затова ви каним да го споделите на общественото обсъждане за развитието на Силистра. Само така можем да направим нашия град едно по-добро място за живеене!

Няма коментари:

Публикуване на коментар