четвъртък, 16 август 2012 г.

В Силистра български и румънски студенти дискутираха свободата да избираш къде да живееш в Европа и по света


 

От 3.08.2012 до 5.08.2012 г. в Силистра се проведе Основен курс - европейско лятно училище на тема „Процесът на евроинтеграция в България и Румъния - българската гледна точка”. Обучението е по проект Трансгранично партньорство за учене през целия живот в регион Кълъраш – Силистра – Констанца, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., реализиран от Филиал Силистра към Русенски университет „Ангел Кънчев”, съвместно с румънските партньори: Регионален център за продължаващо обучение на местната публична администрация „Фордок” в гр. Кълъраш и Регионален център за продължаващо обучение на местната публична администрация в гр. Контанца, Румъния. Организатор на дейността е „ИНТЕРЛИНК” ЕООД, гр. Силистра. По проекта, чиято основна цел е да насърчава сътрудничеството между образователните институции за разработване и прилагане на съвместни програми за развитие на човешкия потенциал  в трансграничния регион, вече се проведоха три двуезични и два чуждоезикови курса. Като финализираща дейност,  европейското лятно училище способства за повишаване знанията на участниците относно най-важните въпроси в процеса на евроинтеграцията и междукултурото общуване, информираността им за ролята на диалога в управлението на културното многообразие и стимулира практическите умения на междукултурни индикатори.
Основни дискутирани теми през трите дни на курса бяха:
·        „Обучението през целия живот – начин на живот в ЕС” – лектор доц. д-р Димо Димов, директор на Филиал-Силистра;
·        „Важни дати по пътя на българската евроинтеграция до 2007” и „Преглед на преговорите за присъединяване. Пътна карта и преговорни глави. Общо съдържание на Договора за присъединяване на България и Румъния” – лектор доц. д-р. Теодора Калейнска, ВТУ;
·        Дискусия на тема: „2007 г. – животът ми преди и след нея” – филиситатор Диана Бебенова – Николова;
·        „Процесът на евроинтеграция в двете държави до 2007 г. – гледната точка на медиите” – Маргарита Иванова, журналист БНТ и БНР;
·        „Чуждоезиковото обучение – начин за по-долра интеграция. Европейски езикови сертификати” – представи Цветелина Манолова, мениджър на училище „Александър Линк”;
·        „Евроинтеграция и междукултурните различия – Какво знаем за другите?” – симулационна обучителна игра – фасилитатор Диана Бебенова – Николова.
         Участниците от България и Румъния  посетиха езерото Сребърна, обект на Юнеско, и се срещнаха със семейство Фърмингер, с което разговаряха на тема „Свободата да избереш къде да живееш – интеграция в действие”, а домакинитена събитието - Хотел „Виена ” организираха кулинарна изложба с окопродукти от региона.
         Втората част на европейското лятно училище ще се проведе в края на м. август в Румъния. Домакини ще бъдат партньорите по проекта от гр. Констанца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар