петък, 1 октомври 2021 г.

Мини ръководства ще подпомагат извършители и жертви на домашно насилие

Силистренското Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ продължава да изпълнява 4-месечен проект на тема „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Проектът стартира на 18.08. 2021 г. и приключва на 17.12. с.г. Средствата, с които се осъществяват дейностите, са от държавния бюджет на Република България за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Министерство на правосъдието.
В проекта са предвидени дейности в няколко разнопосочни направления, обединени в обща цел, подчинена на естеството на проекта. По едно от тях – предоставяне на подкрепа на пост
радали от домашно насилие, до момента в рамките на близо месец и половина, е извършена работа с 10 пострадали при домашно насилие. Отделно – с 5 лица, включени в програмата за извършители. По друго съществено по своето съдържание направление е напреднал стадият на подготовка за отпечатване и разпространение на т.нар.
Мини ръководство в подкрепа на пострадали от домашно насилие. Подобно е предвидено и за извършители на домашно насилие. Част от дейностите са в сферата на работа в специализирана програма с извършители. Домашното насилие е проблем, ефектите от който се разпространяват върху всички сфери на живота и е с висока обществена цена.
Женското сдружение в Силистра работи в подкрепа на пострадали от създаването си до момента. През 2011 г. бе изграден Център за консултиране и превенция от домашно насилие. През 2019 г. организацията разработи методика за предоставяне на услугите и бе регистрирана като доставчик на иновативна социална услуга, наречена „Център за консултиране и превенция от домашно насилие”.
През 2020 г. са проучени нагласите към домашното насилие сред 539 души от цялата страна. С настоящия проект и заложените в него дейности се предвижда създаване на условия за превенция и предотвратяване на рецидиви на насилие и осигуряване на качествени услуги за пострадали и извършители.
От досегашната практика става ясно, че при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие, което се е самозаявило или е насочено от ДСП, РУП и пр., се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – онлайн или с посещение на място в Центъра. В него работят специалисти консултанти в екип, включващ юрист, социален работник и психолог за работа с пострадали от насилие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар