петък, 15 октомври 2021 г.

Над 500 са децата в област Силистра в групи за приобщаващо образование


На 14 октомври 2021 г. в зала на ПГМТ „Владимир Комаров“ в град Силистра бе проведен първият на областно ниво форум, посветен на приобщаващото образование във всички видове учебни заведения. Той бе своеобразно продължение на миналогодишния, който бе тематичен само за община Силистра. Организатори на областното събитие, водено от Нели Маринова и предавано на „На живо“ в интернет в канал в Ютуб, бяха Регионално управление на образованието на МОН в Силистра и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), чийто директор Недка Русева откри събитието.

Гости бяха д-р Габриела Миткова – началник на РУО, и Елка Михайлова – главен експерт в Областна администрация Силистра. Участието с доклади в 2 панела осъществиха представители на близо 20 образователни звена от областта – ДГ, ОУ, СУ, професионални гимназии, както и Русенският университет. За разлика от миналата година, във форума тази есен са участвали не само специалисти от сферата, а и учители, преподаващи общообразователни предмети, за да споделят свой ценен опит в името на екипността.

В навечерието на форума за БТА Недка Русева, като директор на създадения преди 15 години Ресурсен център за подкрепа на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, от 2016 г. институция с абревиатура РЦПППО, разясни, че в презентациите са поставени проблеми за приобщаването като сложен и многообразен процес, за адаптацията на децата и средата за осъществяване на образователния процес. Още са посветени на преминаването през гимназиалния етап и кариерното развитие. Акценти са поставени на консултирането на родителите като важна страна в приобщаването, откриването на силните страни на децата и учениците, както и включването им в проекти.

Обръща се внимание на приобщаването на децата и учениците със специални образователни проблеми, на децата в риск, на талантливите деца и ученици, на техните родители, на учители, възпитатели, специалисти, на техните съученици. Отчитат се и дейностите в групата, класа, участието на класния ръководител.

Впечатлението: още има дълъг път на приемане на тези деца и за диалог с родителите с цел включването им в подкрепата и в мероприятията на групата за работа. Тенденцията е във всяка детска градина и училище да се създадат екипи за подкрепа на личностното развитие, а Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование постепенно да се превърне в методическо звено. Според специалистите, приобщаващото образование в Силистренско се развива в правилна посока, за да отговори на необходимостта от по-високо качество на образование в това отношение и да се осигури най-добрата възможна социална интеграция на тези деца в живота.

След събитието, с което на практика бе отбелязана и 15-ата година на Центъра, създаден по Закона за народната просвета, за да премине в впоследствие по Закона за предучилищното и училищното образование. През изминалите години благодарение на тази институция са обучени в нейната работа поне 60 специалисти, повечето от които вече работят в училища. На старта са били 6 души, от които трима непедагогически персонал, а в момента в РЦПППО са 12, работещи с деца в 7 групи. За сравнение преди 5 години са били 42 преподавателите с обучение на деца в 42 групи, но след това настъпва преструктуриране за работа по съответни учебни заведения (ДГ и училища).

Понастоящем в област Силистра над 500 са децата и подрастващите – от детска ясла до завършващи средното си образование, които имат нужда от специализирана помощ заради проблем с реч и поведение. Кръгът на децата, на които се обръща внимание, за да преодолеят доколкото е възможно проблема си, е разширен включително и по причина на развитие през последните десетина години на професионализма на специалистите в тази сфера.

Практиката показва, че все повече родители сами ги намират, за да потърсят помощ и да се възползват от създадените от държавата възможности в това отношение. Заявката за необходимост от нея е признание за достигнатите умения на учителите, психолозите, логопедите (с уговорката, че на момента не достигат терапевти, работещи за преодоляване на нарушенията на звуковете на устната реч). Още повече, за разлика от други страни, услугата е достъпна и може да бъде навременно оказана, ако родителите забележат и признаят проблема на детето си, и съответно пожелаят да намерят решението му.

Промени има и в характеристиката на проблемите на децата, защото ако преди акцентът е бил върху работа със случаи на ниска степен на обучение и на синдром на вроден психичен дефект, изразен в умствена изостаналост, то днес от внимание имат нужда деца с хиперактивно поведение и с дефицит на внимание, както и с аутистични прояви от най-различен характер. Според специалистите, те са резултат най-често и от неглижиране, а и от прекомерно ползване от ранна възраст на електронни устройства, пречещи на нормалното развитие, включително и на речта, което категорично влияе и върху поведението.

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар