четвъртък, 14 октомври 2021 г.

Областен форум в Силистра по теми за приобщаващото образование

14 октомври 2021 г. Зала на ПГМТ "Владимир Комаров" в град Силистра. Първи областен форум, посветен на приобщаващото образование във всички видове учебни заведения. Организатори: РУО на МОН Силистра и Регионален център за ПППО в Силистра, чийто директор Недка Русева откри събитието, водено от Нели Маринова.

Гости: д-р Габриела Миткова - началник на РУО, и Елка Михайлова - главен експерт в Областна администрация Силистра. Участват с доклади в 2 панела представители на близо 20 образователни звена от областта - ДГ, ОУ, СУ, професионални гимназии, както и Русенският университет.


В програмата разработки по темата от: ОУ
Ч. Храбър" с. Кайнарджа („Дейности от обща и допълнителна подкрепа“); ОУ „Св. св. Кирил и Методий" – гр. Силистра ( „Интеграция на ученик с елективен мутизъм в общообразователната среда“); ДГ „Иглика“, гр. Силистра („Развитие на емоционалната интелигентност у дете със СОП, чрез основните и допълнителни форми на педагогическо въздействие“); СУ „Н. Вапцаров“, гр. Силистра („Училището – място за деца. Танц за приятели“); ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар („Формиране на емоционална грамотност у учениците от начален етап чрез извънкласни дейности“ и „Образованието не трябва да се страхува от различието“); ДГ „Ян Бибиян“, гр. Силистра („Нашата приказка, наречена „Викторио“).

И още: ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра („Приобщаване на ученици със СОП чрез участието им в международна практика по Еразъм+“); ПГС „Пеньо Пенев“, гр. Силистра („Социализация на учениците със СОП“); ДГ „Роза“, гр. Силистра („Приобщаването през погледа на родителите“); СПИ с. Варненци („Работа по случай на дете с проблемно поведение“).

Също - „Русенският университет подготвя своите студенти – бъдещи учители“ представя проф. д-р Юлия Дончева; ДГ „Мир“, гр. Дулово („Ние сме тук…и не искаме много. Само тяхното приятелство“); ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра („Изграждане на представи за фонологична осъзнатост при деца на 4-7 г. като фактор за успешно овладяване на процесите четене и писане“); ДГ „Нарцис“, гр. Силистра („Приобщени“); ОУ „Ц. Церковски“, с. Средище („С ръце и сърце в училище“); ПГСУАУ „Атанас Буров“, гл. Силистра („ Отвътре навън – малки крачки за големи хора“); СУ „Васил Левски“, гр. Дулово („Учениците със СОП и дистанционното обучение“); ДГ „Радост“, гр. Силистра („Шарен свят“).

В навечерието на форума за БТА Недка Русева, като директор на РЦПППО, разясни, че в презентациите са ставени проблеми за приобщаването като сложен и многообразен процес, през адаптацията на децата и средата за осъществяване на образователния процес, преминаването през гимназиалния етап и кариерното развитие, консултирането на родителите като важна страна в приобщаването, откриването на силните страни на децата и учениците и включването им в проекти.

Обръща се внимание на приобщаването на децата и учениците със специални образователни проблеми, на децата в риск, на талантливите деца и ученици, на техните родители, на учители, възпитатели, специалисти, на техните съученици. Отчитат се и дейностите в групата, класа, участието на класния ръководител.

Още има дълъг път на приемане на тези деца, дълъг път на диалог с родителите и включването им в подкрепата и мероприятията на групата. Тенденцията е във всяка детска градина и училище да се създадат екипи за подкрепа на личностното развитие, а Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да остане като методическо звено. Според специалистите приобщаващото образование в Силистренско се развива в правилна посока, ще се отговори на нуждата от по-високо качество на образование и ще се осигури най-добрата социална интеграция в живота на тези деца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар