четвъртък, 1 август 2013 г.

На 7 август в Силистра обсъждаме Общинския план за развитие до 2020 г.


Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, Ви кани на  7.08.2013 г. /сряда/ от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Силистра на Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие за следващия програмен период 2014 – 2020 г. Общинският план за развитие (ОПР) на Община Силистра за периода 2014 – 2020 година ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Силистра. Ще се отчетат специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областна стратегия за развитие на Област Силистра за периода до 2020 година, от друга страна.
Общинският план за развитие на Община Силистра включва дейностите/проектите, които ще се реализират през посочения период от Община Силистра и от социално – икономическите партньори в населените места на територията на общината. На срещата са поканени: представители на неправителствени организации, институции, кметове и кметски наместници по населени места, физически и юридически лица с мнение за развитието на община Силистра. В Общинския план за развитие /ОПР/ ще бъдат включени проекти, които се предвижда да бъдат финансирани по Оперативните програми 2014 – 2020 година от Международни и европейски финансови инструменти, Публично – частни партньорства, Държавния бюджет, Бюджета на Община Силистра, т.е всички източници на финансиране, определени по чл. 26 на ЗРР.
В тази връзка, Общинска администрация отправя покана за участие в информационната среща, на която ще бъдат дискутирани приоритетите за развитие на общината и ще бъдат генерирани проектни идеи. Организаторите ще предоставят и анкетна карта на всички поканени за участие в срещата. Тя включва въпроси, касаещи разработването на Общинския план за развитие на Общината в новия програмен период. Данните от анкетата ще дадат както най – общи насоки за анализ така и отговор на основния въпрос: „Как да изглежда Община Силистра през 2020 година?“. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар