вторник, 27 август 2013 г.

Издават наръчници за социални работници, юристи и полицаи при превенция срещу домашно насилие


Център за консултиране и превенция от домашно насилие 
Среща в Тутракан
В изпълнение на предвиденото в чл. 6 от Закона за защита от домашно насилие мерки, Женско сдружение «Екатерина Каравелова» изгради Център за консултиране и превенция от домашно насилие през 2011 г., с финансовата подкрепа от Държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието. За периода 2011 – 2012 г. услугите на центъра са ползвали 44 лица – жертви на насилие или извършители на такова. От декември 2012 г. стартира втора фаза на проекта, отново финансирана по линия на Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, по договор за безвъзмездно финансиране №93-00-270/2012г., като за периода януари – август 2013 г. пряка подкрепа от експертите към центъра са получили 25 лица, жертва на домашно насилие, а 6 лица, извършители на такова са включени в специализирани програми за извършители /3 от тях са насочени със съдебна заповед, а 3 – осъзнали проблема и заявили желание да променят своите нагласи и да овладеят агресивността си към своите близки/.
В по – голямата си част от случаите, жертвите са насочени към услугите на Центъра от Полицията – 13 лица. Трима клиенти са насочени от Кризисни центрове в страната, а 9 лица – жертви сами са  потърсили помощ (едно от тези лица е получило информация от Общинска администрация и едно, получило информация от съдия в Окръжен съд – Силистра).
В рамките на периода януари – август 2013 г. бяха реализирани и  други дейности, насочени към борба и превенция на домашното насилие. Постигнати бяха добри партньорства в тази насока с Районен съд и Района прокуратура – Силистра, сключен бе договор за сътрудничество при подпомагане на жертви на домашно насилие с МБАЛ – Силистра, постигнати бяха добри взаимоотношения с представители на социалните служби на територията на регион Силистра, с представители на адвокатската колегия и др. В процес на дообработка е изготвянето на наръчници за три специализирани групи професионалисти – социални работници, юристи и полицаи, разработени по метода на фокус групите с участието на цитираните професионалисти. Проведени бяха три семинара, в резултат на които  бяха набелязвани зони и механизми за сътрудничество между участниците в семинарите и институциите, които те представляват и Център за консултиране и превенция от домашно насилие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар