понеделник, 5 август 2013 г.

За две седмици - трета сесия обявяват в ОбС - Силистра


П О К А Н А № 28
На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 63, ал. 2, т.2, и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Силистра и постъпило искане от група общински
съветници с Вх.№ 2162/31.07.2013г.,
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Силистра
на 07.08.2013 г. ( сряда ) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
            1. Предсрочно прекратяване правомощията на председателя на
Общински съвет д-р Мария Димитрова. Избор на председател на
Общински съвет-Силистра.
Вносител: Надежда Бобчева, Георги Кирилов – общински съветници
Резолиран до ПК: За сесия
           2. Информация за изпълнението на бюджета на Община
Силистра към 30.06.2013г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
            3. Изменение на бюджета на Община Силистра за 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
           4. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в община Силистра през 2013г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
           5. Замяна обезпечение на публични задължения към НАП-
Варна, офис Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ, ОС
          6. Актуализиране Списъка на средищните училища от община
Силистра за учебната 2013/2014 година.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Образование, ЗСПДМС
          7. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети
паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната
2013/2014 година.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: БФ, Образование, ЗСПДМС
        8. Приемане на стратегия за развитие на общинско търговско
дружество „Синева” ЕООД гр. Силистра и приемане на бизнес задачи
за периода 2013г.-2016г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
         9. Откриване на процедура за прекратяване участието на
Община Силистра в неперсонифицирано дружество по Закона за
задълженията и договорите „Синя зона - Силистра”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
         10. Приемане на предложение от временната комисия за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за
удостояване на Стоян Иванов Дечев – известен български
акордеонист, ръководител на фолклорни и певчески състави, със
званието „Почетен гражданин на град Силистра”.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: Култура, МС
            11. Приемане на предложение от временната комисия за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за
удостояване на Велика Славова Стоилкова – председател на ЗК
„Нива-93”, с. Професор Иширково с отличието „За граждански
принос” на Община Силистра.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: Култура, МС
          12. Приемане на предложение от временната комисия за
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Силистра” за
удостояване на Атанас Стойков Атанасов – управител на „Аймекс”
ЕООД, с. Богорово с отличието „За граждански принос” на Община
Силистра.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: Култура, МС
         13. Частична промяна на транспортната схема на Община
Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ, ИИП
           14. Предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на
автобусни превози по линии от общинската и областната транспортна
схема от квотата на Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ, ИИП
          15. Отчет за изпълнението на актовете приети от Общински
съвет-Силистра за периода 01.01.2013 - 30.06.2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
         16. Отчет за работата и дейността на Общински съвет-
Силистра и комисиите към него за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: Всички комисии
         17. Продължаване на договор за управление на управителя на
„Синева” ЕООД.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: Всички комисии
        18. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ
„Футболен клуб Айдемир”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП, ЗСПДМС
        19. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на
новосъздадено народно читалище в гр. Силистра /НЧ „Дръстър 2012”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, Култура, Образование
        20. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот –
частна общинска собственост /ниско тяло на бивши Профсъюзи/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       21. Разпореждане с имот - частна общинска собственост
с.Айдемир.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       22. Разпореждане с имот - частна общинска собственост с.Полк.
Ламбриново.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       23. Разпореждане с имот - частна общинска собственост
с.Калипетрово.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
         24. Разпореждане с имот - частна общинска собственост (бивш
„Дом на отбраната” гр. Силистра).
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
        25. Разпореждане с имот, находящ се в землището на
с.Срацимир.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
        26. Разпореждане с имот, находящ се в землището на с.Ценович,
местност „Лозята”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        27. Разпореждане с имот, находящ се в с.Калипетрово, ул.
„Преображенска”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
        28. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в
с.Айдемир /местност „Деленки-юг”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       29. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр.
Силистра /ул. „Москва”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       30. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Панорамата”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
        31. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /1/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
       32. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /2/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
       33. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „Горните лозя” /3/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        34. Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в
землището на с. Айдемир, местност „До Деленките”.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        35. Възстановяване право на собственост върху земеделска земя
/с.Ветрен/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        36. Сключване на предварителен договор за продажба на земя –
общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за
общинската собственост, във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
         37. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Айдемир /1/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        38. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Айдемир /2/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        39. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Айдемир /3/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
         40. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Айдемир /4/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
        41. Отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.
Айдемир /5/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, ИИП
         42. Одобряване на задание за проектиране и допускане
изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ –ПП -
парцеларен план, за създаване на устройствена основа за изграждане
на канализационно отклонение за имот № 66425.501.31 по КК и КР на
гр. Силистра, местност ,,Албена''.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
         43. Разпореждане с имот – частна общинска собственост,
представляващ складово помещение на ул. „Симеон Велики” № 10 в
гр. Силистра по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
         44. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Доростолска св. Митрополия върху имот – частна общинска
собственост.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, Култура
         45. Определяне на оценки на общински земеделски земи /лозя/ по
параграф 4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС, УТ, ИИП
         46. Приемане на декларация за достъп на младите хора до
култура в община Силистра.
Вносител: д-р Мария Димитрова - председател на Общински съвет
Резолиран до ПК: За сесия
          47. Изказвания и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Мария Димитрова/

Няма коментари:

Публикуване на коментар