четвъртък, 13 септември 2012 г.

Забраната за присъствие на граждани в заседанията на Столичния общински съвет нарушава Конституцията според състав на Административен съда – София град13.09.2012 г.
Александър Кашъмов, Програма Достъп до информация
Поради неизлъчване онлайн на заседания на Общинския съвет по технически причини, гражданинът Иван Петров е завел дело през пролетта на 2012 г. С определение от 03.08.2012 г. по а.д. № 4189/12 г. съдия Антоанета Аргирова от Административният съд – София град намира, че няма как да бъде решен проблемът за вече неизлъчените заседания чрез задължаване на СОС да извърши някакви действия. Независимо от това, АССГ констатира:
… Независимо от изложеното, съдът счита за необходимо да изложи, че намира за тревожен факта, че неизлъчването на заседания на СОС не касае единичен, изолиран случай. Това по същество нарушава гарантирани от.28, ал.2 ЗМСМА граждански права. Република България е демократична и правова държава. Безспорно правовата държава е държава на законосъобразността, но с това не започва и не се изчерпва нейната същност. Законноста е обусловена и от други черти на правовата държава, чиято непосредствена връзка е гражданското общество. Гражданското общество заема мястото на най-всеобхватната и определяща страна на обществения живот. В тази смисъл, правовата държава не е самоцел. Решаващо в нейната характеристика е отношението и участието на гражданите в управлението на обществените дела, което е основен принцип на всяка политическа система, определяща се като демократична. Целта на участието на гражданите в управлението е да постави държавните институции в положение на отговорни пред обществото- чрез обществен достъп до информация, публичност и прозрачност на всички нива. Правата на гражданите-да участват в избори, да се сдружават в граждански организации, да разполагат със свобода на словото, с право на информираност за обществените и държавните дела, правото на изразяване на мнения, правото на митинги и манифестации, правото на жалби и предложения до държавните органи и органите на местно самоуправление са все средства за упражняване на пряк или косвен контрол върху властта, чрез които гражданите участват в управлението. От гледна точка на демократичността, местното самоуправление е институтът, чрез който се реализира най-ефективно участието на гражданите в политическия процес. Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, а на изпълнителната власт-кметът. И двете институции са изборни и подлежат на постоянен контрол от страна на гражданите- за тях важат дори с още по-голяма сила правилата за прозрачност и откритост, защото като управленски органи на общината, те стоят най-близо до проблемите на нейните жители, най-точно изразяват интересите им и най-много влияят върху живота им. Публичността, откритите заседания на общинския съвет-чл.28, ал.1 и ал.2 ЗМСМА, участието и присъствието в тях на експерти и представители на обществеността, какъвто и е жалбоподателят И. П. са едни от средствата, с които гражданите могат да вземат участие в местната власт и гарантират създаването условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество-чл.4, ал.2 от Конституцията…Според АССГ „неизлъчването на заседания на СОС, което безспорно се установи, че не е изолиран случай, компрометира изводите в решаващите мотиви на ВАС …“ Визира се решението на Върховния административен съд от лятото на 2011 г., с което бе отхвърлена жалбата на група граждани и НПО срещу отмяната на текст от правилника за организацията и дейността на СОС, който позволяваше присъствие на граждани в заседанията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар