петък, 7 септември 2012 г.

10 години Международна мрежа на застъпниците за свобода на информацията

Работна среща2002
Специална брошура и фотоконкурс са сред инициативите за отбелязване на годишнината
Диана Банчева, ПДИ

              На 28 септември 2002 Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (Freedom of Information Advocates Network). Това се случи на третия, последен, ден от работната среща Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики, организирана от Програма Достъп до Информация в София. Първоначалната идея бе за създаване на мрежа организации от Централна и Източна Европа, поради почти едновременния процес на приемане на закони за достъп до информация в тези държави и необходимостта да се дискутират подобни казуси и проблеми. Но присъствието на представители на международни организации и на организации от Южна Африка, Мексико, Индия наложи разширяването на границите и създаването на световна мрежа.

ПДИ е сред основателите

и активен член на Мрежата на застъпниците за свобода на информацията. Изпълнителният директор на ПДИ Гертана Жулева бе избрана за четвърти път за член на Управителния съвет на Мрежата. Основатели на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията са:
ABA-CEELI, Босна и Херцеговина
Център за свободата на информация, Армения
Article 19
Фондация „Гражданин и демокрация”, Словакия 
Инициатива за човешки права на Обединеното Кралство 
Delna-Прозрачност без граници, Латвия
Асоциация на грузинските млади адвокати, Грузия
Център за независима журналистика, Молдова
Гражданска асоциация за свобода на информацията (LIMAC), Мексико 
Консултативен център „Отворена демокрация” (ODAC), Южна Африка
Отворено общество, Чехия
Правна инициатива на Отворено общество
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Армения
Privacy International
Pro Media, Македония
Румънски Хелзинкски комитет


Основните цели

да насърчава приемането на закони за свобода на информацията в държави, без такова законодателство и да съдейства за доброто прилагане на тези закони. За постигането на тези цели, членовете на мрежата обединяват усилията чрез споделяне и разпространяване на опит от успешни застъпнически кампании; гражданско образование, наблюдение на практиките по изпълнение на законите, предоставяне на правна помощ на търсещите информация, водене на съдебни дела в случаи на отказ, сътрудничество с публичните институции за успешно прилагане на законите за достъп до информация, увеличаването на прозрачността и отчетността на управлението и участието на гражданите в процеса на взимане на решения.   

Мрежата осигури средство за бърза комуникация, споделяне на успешни практики, набирането на подкрепа за национални и международни кампании за приемане на законодателство, изработване на стандарти, отстояването и защитата на правото на информация в съда.
Днес в мрежата членуват над 200 организации от цял свят. В дискусионния мейлинг лист участват повече от 400 представители на гражданския сектор, юристи, адвокати, комисари по информацията, изследователи, представители на академичните среди и специалисти с интерес в областта на правото на информация. 
Десет години след създаването на Мрежата на застъпниците и с активното участие на представители на гражданското общество закони за свобода на/ достъп до информация са приети в  90 държави. Работата на членовете на мрежата нараства и резултатите са налице.
ПДИ използва успешно ресурса на Мрежата: опитът на колегите по света послужи в кампаниите ни за подобряване на достъпа до информация за съдебната система (2006), защитата от влошаване на Закона за достъп до обшествена информация (2007) чрез транспониране на Директивата за повторно използване на информация от обществения сектор, за положителните изменения в ЗДОИ (2008), когато бе въведен тестът за баланс на интереси, разширен кръг на задължени субекти, стесняване приложното поле на търговската тайна и въвеждане на задължение за онлайн публикуване на информация.[1] 
Споделеният  от ПДИ опит пък допринесе за развитието на кампании за приемане на закони и подбряване на практиките в редица държави, както в Европа, така и от целия свят.
Освен за национални кампании, Мрежата бе мобилизирана и изигра

знакова роля в мащабни кампании

за признаването правото на информация и установяване на по-високи стандарти в свободата на информация като решението на Интерамериканския съд по правата на човека (2006), с което бе признато правото на достъп до информация за човешко право; приемането на Европейската конвенция за достъп до официални документи (2008);  дискусиите по измененията на Регламент 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (2006-2012), включването на общ принцип, признаващ свободата на медиите и независимото гражданско общество, прозрачността и свободния обмен на информация като основни стълбове в световните усилия за насърчаване устойчивото развитие и опазването на околната среда на Конференцията на Обединените нации за устойчиво развитие (Rio +20).

Своята 10-годишнина Мрежата на застъпниците ще отбележи виртуално. Ще бъде изготвена брошура с десетте най-големи постижения, десетте най-големи предизвикателства и десет цели за развитие на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация. Членовете на дискусионния мейлинг лист вече дадоха своите предложения.
Обявен е и конкурс за снимка „Правото да знам”. Всеки може да изпраща снимка, която най-добре илюстрира правото на информация, прозрачността, отчетността, откритостта. Срокът е 12 септември 2012, а формулярите и условията за участие – на страницата на FOIAnet:http://www.foiadvocates.net/en/events.

Няма коментари:

Публикуване на коментар