четвъртък, 31 януари 2019 г.

Нов трансграничен румъно-български проект за риболовен туризъм

Сдружение „Туристически риболовен клуб” Силистра, в партньорство с Фондация „Жива природа“ от град Кълъраш (Румъния) с ръководител Габриел Шебе, която е филиал на Асоциация „Може да бъде“ (Румъния) – лидер на проекта, както и Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа“ Силистра проведоха пресконференция на 31 януари 2019 г. в съседния на Силистра румънски град.

Тя бе посветена на проекта „Риболовът – трансгранична туристическа възможност/продукт и устойчиво използване на природното наследство и ресурси” (FISHNAT), който е в рамките на Програма Интеррег V-А Румъния – България и предстои да бъде осъществен до м. март 2020 г., т.е. в рамките на 18 месеца.

Общата цел на проекта е да направи любителския риболов и производните му дейности да представят културни, материални и нематериални наследства, както и трансгранични брандирани туристически продукти, с цел подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство.

Предвидено е създаване на три туристически пакета, методологии, информационни материали, тридневен рибарски фестивал с 3 хил. участници, мониторинг на риболовните зони, изготвяне на филм, популяризиране на места за риболов и др., предвидени в проекта.

Проектът е за близо 500 хил. евро и като територии  обхваща 6 области от двете страни на река Дунав – областите Кълъраш, Гюргево и Телеорман – Румъния, а от България – областите Силистра, Русе и Велико Търново. Дейностите по проекта ще съживят целевата икономика, ще развият устойчиво туризъм в конкретната сфера, основан на природни ресурси и наследство, и културни продукти, създаващи съвместна марка FISHNAT.

Целеви групи: туристически организации (туристически агенции и оператори; жилищни, хранителни, транспортни и развлекателни звена), сдружения на рибарите, местно население и потенциални предприемачи и крайни бенефициенти на туризма. Проектът отговаря на предизвикателства, като необходимостта от ускоряване на социално-икономическото развитие и необходимостта от опазване на природното наследство; сезонността на туризма и увеличаването му през останалите сезони освен лятото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар