четвъртък, 10 януари 2019 г.

"Стеаринос" приключи социален проект

Последна пресконференция на екипа, управлявал проект на "Стеаринос" Силистра за добри и безопасни условия на труд, финансиран напълно по европейска програма, започнал преди повече от една година. Той бе насочен към условията на труд за над 150 работници, за разлика от предишния - „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, който е от преди 3 години, и бе подготвен с фирмено съфинансиране за оборудване. В момента предприятието, което е една от малките в града чуждестранни инвестиции, работи и по трети проект.

Фирмата е единствена в Европа, произвеждаща този тип свещи - 500-800 артикула с около 150 аромата, предвидени за експорт чрез германски фирми за целия свят. В основата на екологичните свещи е палмово масло плюс различни аромати, които горят неутрално. Стеаринът е смес от мастни киселини, получени при фракциониране на твърдите компоненти в процес на обработка на палмовото масло и е внос от Малайзия. Работи се и по нова технология, която ще смени профила на сегашната дейност.
Работещите във фирмата са от Силистра, Айдемир, Татарица, Калипетрово и от Проф. Иширково. Производствените халета на фирмата, която в Силистра е от 2004 г. насам, се намират на територията на бившата тъкачна, но вече разширява периметъра си. Тя разполага с онлайн магазин чрез Германия. В България продуктите се намират в големи вериги магазини.
"Стеаринос" Силистра е сред редовните участници със свои артикули в специалната томбола в благотворителните изяви на Ротари клуб Силистра - поредната е утре вечер - 8 декември, събота, от 19,30 ч. в ресторант "Дръстър". Посветена е на продължение на проект за монтиране на чешми за питейна вода в силистренски училища - първите от тях са в ОУ "Иван Вазов", ОУ "Отец Паисий" и СУ "Никола Вапцаров". Следващите ще са някои от професионалите и общообразователни гимназии в града.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0236 „Добри и безопасни условия на труд в СТЕАРИНОС ООД“, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  процедура ”ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


На 09.12.2018 г. „Стеаринос” ООД приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 ”ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Реализиран бе ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0236 „Добри и безопасни условия на труд в СТЕАРИНОС ООД“ в рамките на 14 месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ бе 364 903.76 лева, от които 310 168.20 лв. европейско   и  54 735.56 лв. национално съфинансиране.
Проектът изпълни основната си цел - да осигури добри и безопасни условия на труд в дружеството.
Специфичните цели на проекта, които бяха постигнати са:
-                   Повишен производствения капацитет, чрез създаване на условия за по-добър и безопасен труд в предприятието;
-                    Подобрена производителност на труда, чрез оптимизация на системата за човешки ресурси;
-                   Осигурени здравословни и безопасни условия на труд, подобрен професионален, здравен и социален статус на работниците;
Посочените цели бяха постигнати, чрез реализирането на следните дейности:
1. Разработване и въвеждане на системи за организация на труда, управление и    развитие на човешките ресурси;
2. Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на пътуващите            служители на Стеаринос ООД;
3. Осигуряване на средства за колективна защита и обезопасяване на съществуващи        машини и съоръжения за подобряване условията на труд;
4. Доставка на ЛПС и специално работно облекло за работещите в Стеаринос       ООД;
5. Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасност при работа – Беше внедрена и сертифицирана система за управление по BS OHSAS 18001:2007. Придобитият стандарт за безопасност рефлектира положително върху дейността на всички заети в предприятието;
6. Бяха ремонтирани и оборудвани места за отдих, хранене и почивка в Стеаринос ООД;
7. Беше осигурена ефективна организация и управление на проекта;
8. Беше осигурено на информиране и публичност по проекта;
Целевата група в проектното предложение бяха служителите на СТЕАРИНОС ООД.

Реализирането на проекта доведе до подобряване качеството на живот и труд, ограничаване на рисковете за здравето, намаляване на безработицата и увеличаване на трудовия живот на служителите на дружеството, част от които са лица над 54 години и хора с увреждания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар