понеделник, 19 ноември 2018 г.

Училище в Дуловско единствено образова отдавна завършили начално образование ученици


ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Правда, общ. Дулово,  е  в списък с одобрени училища - единствено за област Силистра, за организиране и провеждане на обучение на възрастни хора. Проектът стартира на 6 ноември т. г., съобщи директорът на училището Сениха Неази. То е в изпълнение на дейност „Организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности за прогимназиален етап“ по проект „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към МОН.

В проекта са включени лица с навършени 16 години, които са със начално образование или имат ключова компетентност за начален етап. Сформирани са две групи от общо 30 участници - по петнадесет във всяка група, които ще бъдат обучавани от шест учители от местното училище.

Срокът за изпълнение е три последователни етапа, като всеки е с продължителност от 3 месеца, предвидени съответно за V, VІ, и VІІ клас от училищното образование. Обученията се провеждат в адаптирани учебни програми и учебен план, утвърдени от министъра на образованието и науката.

На успешно завършилите обучението в курсовете ще бъдат издадени Удостоверения по условията и реда на Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование.

Няма коментари:

Публикуване на коментар