петък, 19 октомври 2012 г.

Инвестиране на европейски средства в България – постижения и перспективиПореден цикъл работни срещи по общини организира Областен информационен център – Силистра през месец октомври. Общински експерти и други заинтересовани лица ще се запознаят с актуална информация за напредъка по изпълнението на Оперативните програми от началото на сегашния програмен период през 2007 г. до момента. Статистически данни, обединени в класации по райони за планиране, по области и по общини ще бъдат представени, за да се очертае сегашното състояние по отношение на договорени и усвоени европейски средства, всичко това като отправна точка за подготовката на Новия програмен период 2014-2020. Идеите и предложенията на работните групи за новите Оперативни програми ще бъдат разяснени във връзка с разработването на Общинските планове за развитие. Експерт от Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция Силистра, ще представи актуална информация от Програмата за развитие на селските райони – изпълнение, процедури, перспективи. Тази покана от страна на Областен информационен център – Силистра към фонда е в отговор на препоръки при предишни посещения в общинските центрове. Предвид спецификата на региона, интересът към мерките на програмата е повишен. ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Първите срещи ще се състоят на 23 октомври (вторник) в гр.Тутракан, от 10:00 ч. и в с. Ситово, от 14:00 ч., в заседателните зали на Общинските администрации. За допълнителна информация:Ана Караджова, Експерт „Комуникация, информация и логистика“, тел. 086 822 012, e-mail:oic_silistra@abv.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар