понеделник, 8 октомври 2012 г.

Н. ДИМОВ: „СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ СЕ ПРАВИ ОПИТ СТАНДАРТНА ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ПРОЦЕДУРА ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА!“            „Съжалявам, че се прави опит една стандартна законоустановена процедура по изземване на държавен имот, който не се ползва по предназначение (за което е и предоставен за безвъзмездно ползване), да бъде превърната в театрална постановка“. Така областният управител Николай Димов коментира, по настояване на журналисти от местните и национални медии, възникналия казус с демонстрационното поведение на РС на КНСБ в Силистра днес (10.08.2012 г.).
            Николай Димов обяви пред медиите, че няма да тълкува и анализира случая и предостави на вниманието им фактите:
Казусът с РС на КНСБ възниква при изпълнение на мерките от Плана, който е разпореден и оповестен, във връзка с доклада на Сметната палата от м. април т.г. Една от мерките е – цялостна инвентаризация на имотите - държавна собственост на територията на област Силистра.
С Договор от 30.06.2011 г., сключен между областния управител на Областна администрация-Силистра и председателя на Регионален съвет на КНСБ – Силистра е учредено безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот-частна държавна собственост, който се намира на ул. Хр. Смирненски“ №2 в Силистра, представляващ:
•          Целият първи етаж от високото тяло № 1 на сградата, състоящ се от пет стаи, лекционна зала № 4, коридор и сервизни помещения;
•          Целият втори етаж от високото тяло № 1 на сградата, състоящ се от четири стаи, зала № 14, коридор и сервизни помещения;
•          Част от сутерена на високото тяло № 1, състоящ се от фоайе, кафе и интернет -клуб „Лотос“ с обособен самостоятелен вход, сервизни помещения;
•          Подземен гараж с две клетки и две обслужващи стаи от тяло № 5 на сградата.
            На 19.06.2012 г. комисия, назначена със Заповед на областния управител, извършва проверка за спазване на клаузите на договора, на разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за приложението му, а именно: „Да не се преотстъпва имота за ползване и да не се ползва съвместно с трети лица“.
При огледа, комисията констатира, че целият първи етаж, без лекционната зала № 4, се предоставя на трети лица (5 фирми) за офиси. Това става  с Договори и Анекси към тях за наем между КНСБ, представлявано от нейния Президент и Председателя на РС на КНСБ – Силистра и представители на фирмите.
Всички фирми са предоставили заверени копия от Договорите и Анексите към тях, от където се вижда цената на наема за съответното помещение.
Установено е и че частта в сутерена на сградата, където се намира кафе и интернет –клуб „Лотос“ не се ползва от РС на КНСБ – Силистра, но не го отстъпват и не се поддържа.
             Т.е. РС на КНСБ – Силистра преотстъпва част от предоставения имот за ползване на трети лица и го ползва не по предназначение (за осъществяване на синдикалните й функции), което е в противоречие с разпоредбите на чл. 80, ал.1 от ЗДС.

Предвид възложените му законови правомощия по управлението, опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта и спазването на клаузите от договора за учредено безвъзмездно право на управление, Областният управител Николай Димов уведомява РС на КНСБ (с писмо  от 17.08.2012 г.), че на основание чл. 5, ал.3, във връзка с чл. 4, ал. 7 от Договора, същият да се счита за прекратен от датата на получаването на писмото.  Отправена е покана в едномесечен срок  РС на КНСБ доброволно да освободи държавния имот.
На 30.08.2012 г.,  в Областна администрация-Силистра е получено възражение от РС на КНСБ -Силистра, представляван от председателя му Димитричка Пейкова.
С писмо от 13.09.2012 г., РС на КНСБ са уведомени, че не се приемат възраженията им и че срокът за доброволно освобождаване изтича на 24.09.2012 г.
През този месец не са предприети никакви действия за доброволно освобождаване на имота, нито е изразено съгласие за подписване на нов договор за безвъзмездно ползване  – но само за помещенията, които действително са необходими за осъществяване на синдикалната дейност на Регионалния съвет на КНСБ.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 80, ал.1 от Закона за държавна собственост, на 08.10.2012 г. бе насрочено принудителното му изземване. „Обстоятелството, че помещенията се отдават под наем на трети лица, дава основание да се направи категоричен извод, че имотът не се ползва по предназначение от РС на КНСБ - Силистра, а именно - за извършване на синдикална дейност“, се посочва в мотивите на Заповедта .
            „Направен е опит за елегантно заобикаляне на закона  - с правно-допустими средства да се постигне правно-недопустим резултат“, обобщи казуса областният управител Николай Димов, но бе категоричен: „Дали ще бъде под формата на „съвместна дейност“ или „наем“ – това е несъществено в случая. Защото РС на КНСБ нямат право под никаква форма, съгласно закона, да ползват дори и съвместно с трети лица, имота“.
От установяване на нарушенията по договора, до датата на издаване на заповедта  са проведени редица срещи, в т.ч. и с председателя на КНСБ Пламен Димитров, чиято цел е цивилизовано да бъде решен проблема. Представителите на КНСБ изразяваха категоричното си несъгласие да освободят незаконно ползваните от тях помещения.
Позицията, която Областният управител изрази пред журналистите бе, че е недопустимо държавните структури, които са настанени в същата сградата да осъществяват дейността си на площ от 16 или 20 кв.м., на която 3-ма служители да приемат граждани (какъвто е случаят с Областната служба за съвети в земеделието) или държавни структури да са свободен наем,  и в същото време – КНСБ да акумулират средства от имот – държавна собственост, който им е предоставен безвъзмездно с категорични условия.
Подходът към КНСБ е като към страна по договор и нищо повече. В рамките на Плана за инвентаризация на държавната собственост, служители на администрацията се  натъкнаха и на други случаи на неправомерно ползване на държавна собственост (пр.: обработване от частно лице на 30 дка държавна земя в района на с. Айдемир, където е факт издадено наказателно постановление и платена глоба от 1500 лв. и  преустановено ползване на имоти без законово основание в гр.Тутракан).
            „Фактът, че не сме „тръбили“ по медиите е доказателство, че нямаме желание да правим циркове“, заяви Областният управител. Той отхвърли категорично всякакви съмнения за атака към синдикатите и обясни, че са направени поредица от предложения за подписване на нов договор, в който да се урегулира безвъзмездното ползване на действително необходими помещения. Желание да се реши проблема цивилизовано от страна на КНСБ  не е демонстрирано.
            Николай Димов информира, че тече срок, в който Административният съд, по жалба на РС на КНСБ е спрял (със свое решение) предварителното изпълнение на заповедта, насрочено за днес (08.10.2012 г.). Мотивът на Съда – насрочени за тази седмица инициативи и обучения, за които са необходими помещенията.
Изпълнението на заповедта влиза в сила в края на тази седмица. И ако няма обжалване – от следващата ще бъде пристъпено към изпълнението й.
           Из Закона за държавната собственост:
Чл. 80. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Заповедта на областния управител за изземването на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Няма коментари:

Публикуване на коментар