петък, 19 октомври 2012 г.

Поредно заседание на ОбС-Силистра


     ОбС - Силистра: На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Силистра на 25.10.2012 г. ( четвъртък ) от 9,30 часа в заседателната зала на Общинския съвет при следния 
Д Н Е В Е Н Р Е Д: 
          1. Изменение на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет- Силистра, във връзка с промяна на чл.34, ал.2 от
ЗМСМА.
Вносител: д-р Мария Димитрова – председател на ОбС- Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
          2. Промяна на Решение № 41, взето на заседание с Протокол №2
от 30.11.2011 г. на ОбС, за определяне размера на възнаграждението на
председателя на Общински съвет-Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
          3. Допълнение на Наредбата за общинската собственост.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
          4. Одобряване предложението на Комисия за организиране и
провеждане на конкурс за избор на Управител на „ДКЦ-1-Силистра”
ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса.
Вносител: д-р Мария Димитрова – председател на ОбС- Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
          5. Избор на форма на управление на горските територии –
собственост на Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС
        6. Приемане на годишен план за ползване на дървесина от
горските територии – собственост на Община Силистра и определяне
начина на ползването й за календарната 2013 г.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ИИП и ОС
       7. Отдаване под наем на помещения – частна общинска
собственост на „Български пощи ”ЕАД.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       8. Разпореждане със земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Проф. Иширково.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
       9. Разпореждане със земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Айдемир /местността „Деленки -
север”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
      10. Разпореждане със земеделска земя – частна общинска
собственост в землището на с. Айдемир /местността „Татарица”/.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ОС
      11. Даване на съгласие за побратимяване между гр. Силистра
Република България и гр. Асизи, Италия.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: Всички комисии
      12. Намаляване капацитета на Център за социална
рехабилитация и интеграция на бул. „Македония” № 61 с 10 места и
увеличаване на капацитетът на Център за социална рехабилитация и
интеграция на ул. „Серес” № 9 с 10 места.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
        13. Актуализиране на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Силистра за 2011 – 2015 г., актуализиране
на Оперативен план с времеви график и Плана за действие за 2013 г.
към стратегията.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: ЗСПДМС
       14. Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет
/Христея Теодорова Недялкова /.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: МС, ЗСПДМС
       15. Одобряване на ПУП – парцеларен план за ПИ №
66425.506.212 по КК и КР на гр.Силистра, за създаване на
устройствена основа за изграждане на водопроводно отклонение с цел
захранване на съответния имот в землище Силистра, Община
Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
       16. Одобряване на ПУП – план за застрояване на устройствена
основа за изграждане на автоморга в ПИ № 41143.503.141 по КК и КР
на землище с. Калипетрово и ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за ПИ № 41143.503.141 по КК
и КР на землище с. Калипетрово, Община Силистра.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
Резолиран до ПК: УТ
      17. Изказвания и питания.
В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на
заседанието на Общинския съвет. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар