четвъртък, 19 декември 2019 г.

Европейското финансиране в област Силистра – постигнати резултати в програмния период 2014-2020 и предстоящи възможности през 2020 г.Броени дни преди края на календарната 2019 г. Областен информационен център Силистра (ОИЦ) проведе две последни за годината т.нар. Информационни срещи – с представители на медиите от област Силистра, както още с партньори и приятели на Центъра, каквито има във всеки областен град на страната вече 8 години. Ръководителят на ОИЦ Ани Караджова и експертът в екипа Елена Стоянова представиха обобщена информация за размера на европейските инвестиции на национално и на областно ниво през Програмен период 2014-2020 г.  От началото на периода България е договорила близо 22 млрд. лв. за обезпечаване изпълнението на 13 358 договора. Към края на м. ноември т.г. са договорени почти 78% от бюджетите на всички 

Оперативни програми, като 38% от средствата са реално разплатени.  От 2014 г. до момента в област Силистра се изпълняват 289 проекта за над 279 млн. лв., като само през 2019 г. са сключени нови 61 договора за повече от 96 млн. лв. Програма за развитие на селските райони финансира най-голям брой проекти – 206 за над 66 млн.лв., в това число инфраструктура, енергийна ефективност и земеделски дейности. Оперативна програма „Околна среда“ е с най-големия финансов ресурс – близо 112 млн. лв. за изграждане на ВиК инфраструктура в Силистра и за изграждане на ГПСОВ (Градска пречиствателна станция за отпадни води) и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан.  

Общинските администрации са най-големият бенефициент на европейски средства, като изпълняват 56 договора на обща стойност над 86 млн.лв. Общинските проекти включват разнообразни дейности и услуги в много сфери: образователна, социална и ВиК инфраструктура; пътища и улична мрежа; енергийна ефективност в административни и жилищни сгради; градска среда и благоустрояване; социални услуги и административен капацитет.  

Бизнесът в Силистра използва финансов ресурс по 2 оперативни програми – „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Инвестициите са в осигуряване на нови работни места и подобряване на условията на труд, внедряване на иновации и мерки за енергийна ефективност, обучения и професионална квалификация. Договорите са 22 бр. на обща стойност 16,6 млн.лв., от които 6,3 млн.лв. е привлеченият собствен принос на фирмите. 

Земеделските стопани и преработватели изпълняват 199 проекта за 49 млн.лв.  Присъстващите бяха запознати и с предстоящите възможности през 2020 г. по всяка от оперативните програми. Процедурите, които се очаква да бъдат с конкурентен подбор на кандидатите се отнасят до дигитализация на МСП, грижа за деца на работното място, повишаване на гражданското участие и контрол, професионално образование и практическо обучение, ограмотяване на възрастни и др.  

Домакините от ОИЦ Силистра предложиха на гостите си баница и късмети с новогодишни пожелания. Събитията завършиха с благодарности за ползотворното сътрудничество през изминалата година и с пожелания за нови съвместни инициативи през 2020 г.  Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Представи бяха интересни инициативи с партьорите през 2019 г., сред които онлайн конкурсът във Фейсбук за млади предприемачи на тема Имам бизнес идея, срещите с Ученическия парламент и посещенията в 4 силистренски фирми, съвместната работа с институции и учебни заведения, инициативата „Мениджър за един ден“ с участието на ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – град Силистра в Областна администрация, Областния информационен център и Центъра за кариерно развитие.Няма коментари:

Публикуване на коментар