петък, 29 юни 2018 г.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ продължава работата си в област Силистра по проблемите на домашното насилие


 Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ стартира поредния си проект в общините от регион Силистра, този път на тема Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра. Периодът за осъществяване на дейностите е 11.05. – 16.11.2018 г. И чрез тях ще бъде оказана подкрепа на пострадали от домашно насилие; ще им се осигури защита, възстановяване и реитегерация; ще бъдат предотвратявани рецидиви на домашно насилие, чрез работа по специализирана програма с извършители.

Ще бъде повишена чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие” и превенция на насилието, чрез работа в училищна среда. Чрез мониторинг в регион Силистра на прилагането на ЗЗДН през 2017 г.  е предвиден и анализ на проблема, известен като домашно насилие.

Кои са дейностите в проекта: Предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие (от старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа - 7 са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. В нито един от регистрираните случаи не е направена заявка за работа с психолог.

Работа по специализирана програма с извършители на домашно насилие - в програмата са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта в средата на м. май т.г., но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите; проведени са и 31 психологически, 10 юридически и 6 социални консултации.

Приложение на  програма за ранна превенция - през 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  В рамките на настоящия проект предстои приложение на програмата в училища от 7-те общини на област Силистра. Ще бъдат проведени 24 интерактивни урока, като очакваме да обхванем 360 деца.

Изработка, отпечатване и разпространение на мини наръчник (книжка) за ученици. В рамките на проекта ще бъде изработен и отпечатан наръчник, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Тече подготовката и оформянето на наръчника. Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение – в партньорство с РУО на МОН, с което от 2017 г. има за целта сключено споразумение.  Наръчникът ще бъде достъпен в електронен вариант на интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org

Изготвяне на мониторингов доклад. В рамките на дейността бе събрана информация за прилагане на нормативната уредба, насочена към борба и превенция с домашното насилие, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. Към момента се обработва и анализира  събраната информация, която ще бъде обективирана в Мониторингов доклад. Същият ще бъде дискутиран в рамките на създадения Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие Силистра. Ще бъде предоставен и на всички заинтересовани институции работещи по проблема (Министерство на правосъдието, районни съдилища и прокуратури, ОД на МВР – Силистра, общински администрации и дирекции „Социално подпомагане“. Докладът ще бъде достъпен за граждани и заинтересовани страни в интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org.

В проекта има дейности по информираност и публичност: ще бъдат издадени, разпространени и реализирани информационна брошура; рекламни материали – календари за 2019 г.; публикации във фейсбук профила на ЖСЕК; периодични публикации в интернет страницата на ЖС „Екатерина Каравелова”, както и разпространение на информация за проекта и неговите постижения по електронен път до представители на регионалните медии.

Реализиране на инициативи, насочени към заостряне на вниманието по проблема домашно насилие: ще бъде проведена информационна кампания в регионални медии по темата за борба с домашното насилие, в рамките на която ще се представят заключенията от изготвения мониторинг. И тази година ще има „Ден на отворените врати” – насрочен е за края на проекта, когато Център за консултиране и превенция на домашно насилие ще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар