четвъртък, 22 март 2012 г.

РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ОБЩИНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАБОТНИ ПРОГРАМИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

       През март и април 2012 г. Областен информационен център – Силистра ще проведе работни срещи в общините от областта - Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан. На представителите на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса от всички общински центрове ще бъдат разяснени Индикативните годишни работни програми за 2012 г. на управляващите органи на оперативните програми. Първите срещи са предвидени за 23 март, от 10,00 ч. в Дулово; на 27 март, от 10 ч. в Тутракан и от 14,00 ч. в Главиница. Участниците ще бъдат запознати с основните параметри на предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - цел и вид на процедурата; индикативна дата за обявяване и срок за подаване на проектните предложения; допустими бенефициенти и разходи; минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ, както и процент на съфинансиране. Целта на работните срещи е да бъдат подпомогнати потенциалните бенефициенти на местно ниво при планиране на работата си през 2012 г. и подготовката на добре аргументирани и качествени проектни предложения. Областен информационен център – Силистра е създаден по проект на Община Силистра „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-0005-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
           
            

Няма коментари:

Публикуване на коментар