петък, 30 март 2012 г.

Всяко 4-о домакинство в Крайдунавска Добруджа = 1 член
Към 1 февруари 2011 г. населението на област Силистра живее в 45 164 домакинства – обикновени и колективни, съобщиха от ТСБ-Силистра към НСИ-София. За периода 2001 – 2011 г. домакинствата в областта намаляват с 3 366 (6.9%). Намаление е констатирано във  всички общини на областта, като най-голямо е то в община Ситово – 19.2% по-малко домакинства, следвана от община Алфатар – 17.5%. Най-малко е намалението в броя на домакинствата в община Дулово – 1.3%.  Средният размер на едно домакинство намалява от 2.9 лица през 2001 г на 2.6 лица през 2011 г. Данните от преброяването към 1.02.2011 г. показват най-силно изразено абсолютно и относително нарастване на броя на едночленните домакинства. Техният брой от 8 741 през 2001 г. нараства на 12 077 през 2011 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства от 18% на 26.7%, или почти всяко четвърто домакинство е едночленно. 45% от едночленните домакинства се състоят от лица над 65 години и приблизително във всяко шесто едночленно домакинство лицето притежава група инвалидност. Относителният дял на едночленните домакинства от всички домакинства е най-малък в община Дулово (17.2% или всяко шесто домакинство), а най-голям е относителният дял на едночленните домакинства в община Алфатар (32% или всяко трето домакинство). Двучленните домакинства в областта са 13 349, или 29.6% от всички домакинства в областта. Спрямо предходното преброяване те намаляват с 882. През периода 2001 – 2011 г. тричленните домакинства намаляват с 1 752 и са 8 479. Те са 18.8% от всички домакинства. Многочленните домакинства с четири и повече лица намаляват, като спрямо 2001 г. са намалели с 4 068, а спрямо 1985 г. са намалели с 10 833 и през 2011 г. са почти наполовина – 11 259. През 2011 г. всяко четвърто домакинство е с четири и повече лица, докато през 2001 г. всяко трето домакинство е било с четири и повече лица. Между последните две преброявания абсолютно и относително нарастване има в домакинствата без деца под 16 години. За периода 2001 – 2011 година домакинствата без деца нарастват с 1 620 и са 34 081 (75.5% от всички домакинства), а домакинствата с деца под 16 години намаляват с 4 986 и са 11 083. В общините на областта относителният дял на домакинствата без деца е различен – в община Алфатар относителният дял на домакинствата без деца е 82.2% и е най-висок в областта, в общините Главиница – 75.3%, Дулово – 63.9%, Кайнарджа – 62.2% (най-ниският в областта), Силистра – 79.4%, Ситово – 77.3% и Тутракан – 79.1%. И през 2012 г. ще продължи да се провежда изследването на домакинските бюджети за събирането на информация от домакинствата за доходите, разходите и потреблението на населението.От област Силистра ще бъдат наблюдавани 72 броя случайно избрани домакинства от градовете Силистра, Тутракан и Дулово и селата Айдемир, Бабук, Водно, Зафирово и Любен. Събраната информация от изследването се използва за разработване на социалната политика на държавата в области като пенсионното осигуряване и социалното подпомагане, както и мероприятия за подобряване на жизнения стандарт на населението. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар