петък, 23 март 2012 г.

Заседание №7 на Общински съвет - Силистра на на 29 март от 9,30 часа


             * Съветниците създават Обединен детски център

         Предварителен Д Н Е В Е Н  Р Е Д: Одобряване на доклада за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2011 г. Приемане на Наредбата за правилата и нормите за пожарна. безопасност на територията на Община Силистра. Приемане на актуализирана “Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в район Силистра”. Преобразуване на Център за работа с деца, Център за ученическо, техническо и научно творчество и Ученическа спортна школа в Обединен детски център. Промени в текстовете на Раздел ІІІ – „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Изменение на Правилниците за организацията и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Силистра”, Общинско предприятие „Обреди”, Общинско предприятие „Общински пазари” и Общинско предприятие „Жилфонд”. Разпределяне на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на пътища от Общинска пътна мрежа – 2012 г., в размер на 192 200 лв. Участие на Община Силистра с проектно предложение към „Международен Фонд Козлодуй“, по мярка 3 през 2012 г. Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2012 г. Предоставяне ползването на общинските мери и пасища за 2012 г.  Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр. Силистра. Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с. Калипетрово. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в с. Йорданово. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост в с. Бабук. Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово по чл. 70 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗУТ. Учредяване на право на ползване върху имот – частна общинска собственост за разполагане на пчелин /с. Сребърна/. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на Регионална занаятчийска камара. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на фондация, осъществяваща дейност в обществена полза  /фондация Съпричастие – Силистра/. 19. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Диабет”.  Избор на председател на постоянна комисия по Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол към Общински съвет- Силистра. Определяне на нови членове на Постоянната комисия по търговия при Община Силистра. Одобряване на Подробен Устройствен План - парцеларен план за трасе на напорен тласкател и от т.47 в ПИ № 00895.002.35 до РПСОВ -Силистра в ПИ № 00895.116.519 в землището на с. Айдемир, Община Силистра. Одобряване на Подробен Устройствен План - план за застрояване за създаване на устройствена основа за жилищно строителство в имот № 66425.504.54 в землището на гр. Силистра, Община Силистра. 24. Одобряване на споразумение за партньорство между Община Силистра и „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра за изпълнение на проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на селата Айдемир и Калипетрово в община Силистра.” Изказвания и питания.
            В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Димитрова. Заседанието е открито за граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар