петък, 27 май 2022 г.

Мащабен проект на НПО от Силистра и ВТУ – Велико Търново навлиза в своята дълбока същина

Снимка от стартовата пресконференция по проекта в клуба на БТА във Велико Търново на 6 октомври 2021 г.

В своята дълбока същина навлиза мащабният проект „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етно-психологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, изпълняван с финансова подкрепа на Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (№ ACF/817). Той е част от „Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак“. Негов бенефициент е Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра – единствено в област Силистра НПО, ангажирано със социални проекти. Партньор по проекта е екип от Великотърновски университет „Св св. Кирил и Методий”. Периодът на реализация на проекта е от 20.07.2021 г. до 19.01.2024 г.

Основната цел на проекта е провеждане на изследвания за причините,  следствията и възможните подходи
за предотвратяване на насилието,  основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Главните целеви групи, към които е насочена инициативата, са политици на национално и европейско ниво, както и университетски институции.  Дейности и резултати: Теоретично изследване на българското семейство (август – ноември 2021), съдържащо данни и факти за насилието и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план.

Изследването е публикувано в интернет страницата www.ekaravelova.org за свободен достъп до всеки, който се интересува от проблема. Печатни копия са разпространени сред регионалните библиотеки в страната и висшите учебни заведения с хуманитарни специалности. На база на изследването е изготвена „Хронологична карта на българското семейство“. Предвижда се през есента на 2023 г. да бъде въведен като курс от лекции в учебната програма по етнопсихология във Великотърновски университет.

Някои аспекти от изследването: Основни групи фактори, предпоставящи феномена домашно насилие, основано на пола: Културни фактори – включват патриархалните и сексистки възгледи, половите стереотипи и предразсъдъци, нормативните очаквания за женственост и мъжественост, социализиране на пола, разбиране на семейната сфера като частна и под мъжка власт, религиозните и исторически традиции, сексуалността свързана с концепцията за така наречената семейна чест и т.н.

Правни фактори - да бъдеш жертва на домашно насилие, основано на пола, се възприема в много общества като срамно и слабо, като много жени и деца все още се смятат за виновни за привличането на насилие срещу себе си чрез поведението си. Доскоро законът в някои страни все още разграничава общественото и частното пространство, което прави жените особено уязвими към домашно насилие. Докато повечето форми на домашното насилие, основано на пола, са криминализирани в повечето европейски страни, практиките на правоприлагането в много случаи са в полза на извършителите, което помага да се отчетат ниските нива на доверие в публичните органи и факта, че повечето от тези престъпления остават недекларирани.

И още: Икономически фактори - липсата на икономически ресурси като цяло прави изключително трудно жертвите да се измъкнат. Когато безработицата и бедността засягат мъжете, това също може да ги накара да отстояват своята мъжественост чрез насилствени средства. Политически фактори - темата за насилието, основано на пола, в някои случаи се счита за неважна, като на домашното насилие също не се отделят достатъчно ресурси и внимание.

Най-честите ефекти от психологическата злоупотреба при жените-жертви са: 7 от 10 психологически малтретирани жени проявяват симптоми на посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и/или депресия; Жените, страдащи от психологическо насилие, са много по-склонни да съобщават за лошо физическо и психическо здраве и да имат повече от 5 посещения при лекар през последните години;          Психологическата злоупотреба е по-силен предиктор за ПТСР, отколкото физическото насилие сред жените.

Животът в насилническа семейна среда като пострадал (жертва или свидетел) води до две крайно отрицателни следствия: Предпоставка е за формиране на нагласи за насилническо поведение. Това означава, че всеки, израснал в подобна среда е потенциален насилник. Предпоставка е за деформация на личността. Нарушени са нейните вътрешна сигурност и увереност за справяне със семейните и социалните ангажименти, което формира като цяло враждебно отношение към околната среда.

Психологическите характеристики, които доминират в личностния профил на насилника, най-често са от следните категории: лица с ниска самооценка, компенсирана в идеализиране на физическото превъзходство като средство за подчиняване на хората, с които общува; лица с емоционална неустойчивост, водеща до липса на самообладание в екстремална ситуация (конфликт, стрес, загуба); лица с краен егоцентризъм при удовлетворяване на собствените потребности и готовност на всяка цена да се „вземе своето“; лица със засилена агресивност и жестокост (с дефицити в способите за приемане и прошка); лица, смятащи се за недосегаеми – отмъстителни и изпълнени с омраза, към всеки, който се изпречи на пътя им; лица с примитивно съзнание за жената и нейната роля в семейството и социалния живот на обществото; лица с алкохолна и друга злоупотреба с вещества; често проявяващ агресия и садизъм към домашни любимци; с нисък контрол на гнева и с дефицит на уменията за управление на гнева.

 По-значими съвременни фактори на средата (външни за индивида), които засилват тенденцията за упражняване на насилие от страна на българите. социално-икономическата криза – фактор, който застрашава физическото оцеляване на отделни граждани или цели семействата и предизвиква духовно обезверяване; средствата за масова информация – фактор, който застрашава изграждането на ценностната система у подрастващите и в известен смисъл провокира използването на насилието като механизъм за решаване на конфликти или за бързо завоюване на успех; глобализацията – фактор, който застрашава себереализицията на личността.

В глобалното общество човек осъзнава своето несъвършенство и по-често изпада в депресия, израз на духовната неудовлетвореност; отчуждението – фактор, който застрашава сплотеността на общността като група и провокира несигурност и недоверие към външният свят на равнище личност; социалната аномия (най-общо – липса на закон, норми или конвенции) – фактор, който застрашава съхраняването на духовната идентичност, тъй като липсата на ценности и ценностни ориентации се отразява предимно регресивно на човешкия род.

Според проф. Минко Хаджийски, „… насилието в различните си форми и честота на проявление е част от семейния живот. Брутално физическо, грубо вербално и даже префидно помагащо, то изглежда неизменен феномен, повлиян от културния и историческия контекст. В традиционните семейни отношения то присъства, като резултат на битова психологическа нагласа…по причини, свързани с много променените социално-икономически, нравствено-регулативни и полово-ролеви дадености. Насилието в българското семейство явно или прикрито изглежда се увеличава. Неприятно е да се признае, но съвременното семейство все по-трудно изпълнява основните си функции... Ако някога насилието, макар и лошо, все пак е обслужвало някакъв архаичен морален императив, днес изглежда е белязано от егоистично-невротична самоцелност...”.

КОЛИЧЕСТВЕНО И КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛОВО-РОЛЕВИТЕ СТЕРЕОТИПИ, НАГЛАСИ КЪМ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В БЪЛГАРИЯ (МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 – МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 г.).

 В ход е подготовката за провеждане на по 5 фокус групи в 14 обособени области в България.  В Силистра фокус групите ще се проведат на 6 и 7 юни 2022 г. Модератори на срещите ще бъдат проф. Велислава Чавдарова и проф. Красимира Петрова от Великотърновския университет. Количественото изследване във всички 28 области е стартирано, като то се извършва от студенти по метод на анкетиране.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАННИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЕЙНОСТИ 1 И 2 И ИЗГОТВЯНЕ НА ДВА БРОЯ НАРЪЧНИЦИ (МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 – МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 Г.).

Анализът ще послужи за разработка на два броя наръчници, насочени към превенция и интервенция на домашното насилие. Те ще бъдат съобразени с получените резултати и установени особености. Първият ще е насочен към помагащите професии и образователни институции, а вторият - насочен към публични личности, влияещи на политиката в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола.

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПО-ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕТО ОСНОВАНО НА ПОЛА И РАВЕНСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛА (МЕСЕЦ МАРТ – МЕСЕЦ МАЙ 2023 г.).

Предвижда се да бъде онлайн и за участие ще бъдат поканени учени от български и чуждестранни университети. Поканата ще бъде публикувана и в социални мрежи за споделяне на научна информация. В рамките на конференцията ще бъде изложен анализа на резултатите от изследванията. Участниците ще представят доклади по темата, което ще даде възможност за запознаване на научната общност със спецификата на насилието основано на пола в различните държави. Докладите ще бъдат събрани в сборник, който ще се предостави в електронен вариант на участниците в конференцията. Сборникът ще бъде отпечатан в тираж 200 бр., които ще се разпространят сред библиотеки в България.

РАБОТНА СРЕЩА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ С КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ (МЕСЕЦ ЮНИ – МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 г.)

Ще бъде осъществен контакт с български евродепутат, член на комисията за съдействие при организиране на срещата. Ще се сформира делегация от 6 човека, които пряко са участвали в изпълнение на дейностите по проекта, за участие в работната среща в Европейския парламент. На нея ще бъдат представени националните характеристики, свързани с  домашното насилие, като част от насилието основано на пола, проблемните области в българското законодателство и възможните подходи за синхронизиране с европейските политики с фокус върху Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

РАБОТНИ СРЕЩИ С КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И КОМИСИЯ ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ПОЛИТИКИ (МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 – МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 г.).

На срещите ще бъде представен анализът от изследванията по проекта. С комисията по правни въпроси ще се обсъдят предложения за промяна в законодателството в контекста на  Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. На срещата с комисията по образованието ще се обсъдят предложения, свързани с политики, насочени към ранна и последваща превенция, чрез работа в училищна и университетска среда, която генерира бъдещото поколение. На срещата с социалната комисия ще се обсъдят предложения за промяна на политиките в социалната сфера.

Основната цел на срещите е ограничаване на насилието и превенцията на формирането на „зловредни“ нагласи, които да бъдат причина за дискриминация, базирана на пола, респективно на домашното насилие.  След приключването на проекта в дългосрочен план се очаква инициирането на законодателни промени в България, и извеждането на успешни образователни, социални и правни мерки за ограничаване и предотвратяване на домашното насилие/насилието, основано на пола.

Няма коментари:

Публикуване на коментар