петък, 16 октомври 2020 г.

Русенският университет - гарант за икономическия, социалния, образователния и културния живот в регионите
 В залата на Общински съвет Силистра бе проведена организираната от Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Национална научна конференция с представители на различни градове – университетски центрове от страната (Русе, Силистра, Велико Търново, Бургас и Стара Загора), както и с международно участие (онлайн доклади от учени от Русия и Румъния). Представени бяха материали в три секции: „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“ и „Инженерни науки“.

Участниците бяха поздравени със слова на д-р Мария Димитрова – председател на ОбС Силистра, и на Мария Неделчева – зам.-кмет на община Силистра. Областният управител Ивелин Статев изпрати своето послание в специален поздравителен адрес. Чрез интернет бе представен докладът на Милена Дамянова – народен представител в 44-ото НС, председател на Комисия по образование и наука (застъпената от нея тема бе озаглавена „Новите поколения и образователната система“).

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн инж. Христо Белоев сподели в делови план в своето изказване, че в Силистра намира добро сътрудничество  и разбиране в лицето на представителите на местната и на държавната власти – Областна администрация, Общинска администрация и местния колективен законодателен орган.

Според изразеното от него впечатление, по подобен начин се случват в положителна парадигма и събитията през последните няколко години във Филиал Силистра, благодарение на настоящия директор доц. д-р Румяна Лебедова, както и в голяма степен на нейния предшественик на поста и настоящ зам.-директор на филиала доц. д-р Валентин Стоянов.

Интересни щрихи за работата и тежестта на Русенския университет представи проф. Белоев в своята презентация на тема „Влияние на Русенския университет в Дунавския регион“. От нея станаха ясни приоритетите и тенденциите в развитието на висшето образование. В частност и в най-голямото висше учебно заведение в Северна България, на което през м. ноември т.г. предстои да бъде чествана 75-ата годишнина от неговото основаване (в началото през 1945 г. - висше техническо училище, а от 1995 г. насам - многопрофилен университет).

Сред запомнящите се послания на ректора: Русенският университет е гарант за развитие на регионите, в които има филиали, освен „централата“ в Русе – Силистра, Разград и Видин; той е достигнал нивото „Ангажиран университет“ (най-високият клас модели за видове университети), което означава, че като ВУЗ „отразява“ съвременните предизвикателства в национален, европейски и в глобален мащаб. Ръководството на университета се надява да се пребори за голям европейски проект, благодарение на който в периода 2021-2027 г. по линия на новата програма „Дигитална Европа“ да бъде един от трите дигитални инфо-хъбове в България, с което да засили своята роля в Дунавския регион.

В момента Русенският университет предлага обучение в 23 професионални направления (техническо, юридическо, педагогическо, здравно и др.) в 52 магистърски програми, в 120 бакалавърски и в 53 докторантски. Благодарение на участието си в тях представителите на местните общности от Северна България оказват влияние и определят характеристиката на икономическия, социалния, образователния и културния живот в северната част на страната.

Отделно Университетът е фактор в реализацията на проекти по трансгранично сътрудничество с партньори от Румъния. По други пътища е в сътрудничество с организации от страни от евразийския регион, както и от Далечния изток.

Пътищата за развитие са очертани и в проекта на новата стратегия на РУ (2020-2030), която предстои да бъде утвърдена на базата на предложенията на създадените работни групи, вкл. съобразени с изискванията на европейското разбиране за „учене през целия живот“.

В контекста на модерността на Русенския университет бе и докладът на народния представител Милена Дамянова, която е родом от Силистра, представен онлайн. В него тя очерта проблемите, които стоят пред учителството и пред образователната система като цяло, насочени към обучение на поколението Z, за което е актуално общуването с „5 екрана“.

Благодарение на технологичните дадености, днешните деца и подрастващи осъществяват взаимовръзка чрез технологиите, но искат в часовете в училище да се „прави“ нещо и да има творчески заряд в учебната работа. Според Дамянова не е актуален стремежът да бъдат променяни децата такива, каквито са (развълнувани, нервни, социално ангажирани, но с ниско ниво на концентрация в час), а е настъпило време за промяна в училището.

В същото време това поколение е свикнало да върши няколко неща наведнъж и има нужда да бъде подготвено за реалния свят в неговото бъдеще. И още: всеки ученик работи със собствена скорост; класната стая трябва да удовлетворява необходимостта от практическо обучение, да се превърне в среда за творчество и за провеждане на експерименти, защото това кореспондира с психологическия профил на днешните ученици.

Сред посланията на народния представител са и прозренията, че поколениeто Z не трябва да бъде оставяно в зависимост от технологиите, а да бъде научено на умения да ги използва. Тя изрази увереност, че всеки човек има талант и може да бъде лидер. В същото време отбеляза, че образователният закон тепърва ще има своето развитие в нашето общество, но и че са бавни реформите в това отношение.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар