четвъртък, 11 юни 2020 г.

Дуловка родом след "д-р" вече и с книга за Североизточния район за планиране

Година след като защити в Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Геолого-географски факултет) като редовна аспирантка дисертация на тема: ,,Тенденции в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 година” за присъждане на образователна и научна степен ,,доктор” по професионално направление относно науки за земята (география на населението и селищата), дуловката по род Михаела Илиева Георгиева издаде научния си труд в отделна книга със заглавие "Промените в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране през призмата на териториалното развитие". Михаела Георгиева е завършила СУ "Васил Левски" - град Дулово и специалност "Публична админиспрация" в Университет за национално и световно стопанство в София (2012-2016). За написване на дисертационния си труд тя е използвала близо 200 източника, от които всеки седми е на чужд автор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар