вторник, 24 март 2020 г.

Ученици от ПГСУАУ Силистра разкриха „сложния процес, скрит зад всеки европейски проект“


В рамките на инициативата „Детективи на европейски проекти“ учениците от група „Училищен бинокъл“ изпълниха своята поредна задача, която представя напредъка по тяхното проучване и онагледява събраната информация. 

Благодарение на ценните съвети и препоръки на журналистите Йордан Георгиев и Галина Георгиева (членове на СБЖ), активните млади хора подготвиха журналистическа статия със заглавие „Сложният процес, скрит зад всеки европейски проект“, както и визуални инфографики към нея.

Инициативата се състои в насърчаване на участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора. Областен информационен център – Силистра ръководи и координира работата на групата ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ в град Силистра, които участват в образователното предизвикателство.Участниците: Благодарение на инициативата „Детективи на европейски проекти“, нашият отбор „Училищен бинокъл“ при ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра се запозна отблизо с процеса по осъществяване на европейски проекти, вървейки по стъпките на ремонта на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Силистра. Осъзнаваме колко сложено е реализирането на проект с това съдържание, защото зад крайния продукт се крие много работа, за която обществото не се замисля.Много хора имат грешна представа за същността на европроектите. Това се дължи на недостатъчната информираност за това къде и как точно се влагат средствата. Ако се замислим, европроектите ни заобикалят отвсякъде, дори и в малък град като Силистра: ремонтирани са повечето детски градини и училища в града, факт е реконструкцията на Дунавския парк и много други. Преди да станат реалност, европейските проекти преминават през много взаимообвързани етапи, с които ще ви запознаем.
Първият етап е свързан с организация и управление на проекта. Дейността включва управление, отчетност, мониторинг, финансово, техническо и административно управление. За тази цел е сформиран подходящ експертен екип.
Следващият етап е строително-монтажни и ремонтни дейности, включващи основен ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване и озеленяване на дворовете, детски и спортни площадки в сградите на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и Детска ясла „Здравец“.  В отделна дейност е осигурено оборудването и обзавеждане на двете сгради. За пълноценното им функциониране и осигуряване на подходяща среда и уют за децата, всичко е изцяло подновено. 


А следващите два етапа са свързани с упражняване на авторски и независим строителен надзор. 

Шестата дейност обхваща информацията и комуникацията на проекта: осигурена е публичност, съобразно правилата на ЕС за комуникация и визуализация. Седмият етап е свързан със сертифициране на детски площадки в детска ясла „Здравец“: извършен е следмонтажен контрол на изградените детски площадки.

По-нататъшен етап е упражняването на независим финансов одит, извършен от лицензиран външен одитор. Той проверява дали декларираните разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с договора.

Последният девети етап е въвеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ДЯ „Здравец“ в експлоатация: издаване на удостоверения, договори и становища от експлоатационните дружества Енерго Про, ВиК, РЗИ, РСПБЗН, Агенция по кадастъра и др.
На инфографика 1 сме представили пътя, през който ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е преминало, илюстрирайки описаните по-горе дейности. Показана е сградата преди началото на проекта, в процеса на ремонта и след цялостното реновиране. Проектът е стартирал през 2016 г. и е завършен през 2019 г.
По същия път върви и проектът на нашата гимназия ПГСУАУ „Атанас Буров“, който сме представили на инфографика 2. Стартирал е през 2017 г., към момента са проведени обществени поръчки и са избрани изпълнители, предстоят същинските ремонтни дейности. Виждайки промяната на основното училище, което наблюдаваме от съседната сграда с благородна завист, с нетърпение очакваме резултата, който ще бъде постигнат и в нашата гимназия.
На динамичната инфографика 3, която може да разгледате на адрес: https://infogram.com/step-by-step-charts-1hxj48eeq9nq4vg?live, сме представили финансовата информация, която открихме за изследвания от нас проект.

На диаграма 1., „Дейности по проекта“, сме представили отчетените стойности на сключените по проекта договори. Всяка дейност сме обозначили с различен цвят, а стойността се вижда като се посочи съответното „кръгче“ от диаграмата. Видно е, че строително монтажните и ремонтни дейности са най-голямото перо от всички разходи по проекта – 4 295 114 лв., следват разходите за обзавеждане и модерно оборудване в размер на 485 830 лв.

На диаграма 2., „Финансова информация“, сме показали  съотношението между безвъзмездно получените средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ( 4 919 304,33 лв.) и собственото финансиране на Бенефициента – община Силистра (223 256,57 лв.). В процентно съотношение това е 95,66% европейско финансиране към 4,34% собствено участие.

Третата диаграма показва реално изплатените суми (РИС) в периода на изпълнение на проекта 2016-2019 г. спрямо първоначално договорените средства. Тя показва и по години изплатените средства от бюджета на ЕС (3 527 016 лв. общо) и съответното национално съфинансиране (622 414 лв. общо).
Информацията, която е използвана за изготвяне на инфографиките, е открита в ИСУН 2020 – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България 2020.
В заключение от екипа: Всичко това ни убеждава, че процесът по реализирането на един европроект е сложен и дълъг. Надяваме се, че, прочитайки тази статия, обществото ще промени критичния си поглед върху европроектите и ще се замисли колко комплексен е процесът. А през това време ние продължаваме да тръпнем в очакване и да следим пътя към нашето мечтано училище.
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар