четвъртък, 19 март 2020 г.

Мерки на общините и институциите в област Силистра по време на извънредното положение в страната


Областна администрация Силистра. За потребителите – граждани и бизнес, има възможности за заявяване и получаване по електронен път на административни услуги, включително и централизирано чрез портала www.egov.bg. Администрациите осигурят устойчива и непрекъсната работа на системите, предоставящи е-услуги; където е възможно се разширява техният обхват. Водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси.
Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата – комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги. Всички администрации могат да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).

Заседание на Областен кризисен щаб Силистра за борба срещу коронавируса на 18 март 2020 г.


Свое поредно заседание проведе Областният кризисен щаб в Силистра за борба с коронавируса, водено от областния управител Ивелин Статев. Присъстваха членовете на щаба и кметове на общини в областта. Директорът на РЗИ Силистра д-р Теодора Начева запозна присъстващите с разпореждане, според което РЗИ следва да осъществява заедно с ОДМВР и ГПУ граничен медицински контрол спрямо завръщащите се български граждани от чужбина. Издават се предписания за спазване от тяхна страна на карантинния срок, подписвани от дежурен служител на Инспекцията, а не от кметовете на населени места. Тези лица ще подписват и декларация, че са запознати с наказателната отговорност за неспазване на карантината.  
 
Налични са и издадени указания за тежкотоварните камиони, като мерките при тях са 14-дневна карантина или кратка пауза, след което продължават да изпълняват курсовете си. Като допълнение на заповедта на министъра на здравеопазването – забранява се влизането и пребиваването на територията на Република България на тежкотоварни камиони от Иран.
 
Чрез кметовете на общини до кметовете на населени места ще достигне информация, че следва да изготвят списъци с подробни данни за лицата, завърнали се от чужбина, за да ги уведомят, че са задължени да спазват 14-дневна карантина и да изпратят списъците в РЗИ. Тези лица не трябва да посещават личните си лекари, а при оплаквания следва да им се обаждат по телефон. От своя страна личните лекари следва да преценяват много прецизно кой пациент наистина се нуждае от транспортиране до инфекциозно отделение в МБАЛ Силистра, където преценката дали да се хоспитализира е на инфекциониста. Пациентите се сортират според тежестта на симптомите, възрастта и възможността за домашна карантина.
 
Заявено бе, че бръснарски и фризьорски салони могат да работят при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания и на пропускателния режим. За малките павилиони за хранене важи същото, като спазват същите мерки и предлагат само закупуване на храна „на гише“. След като бъдат проверени, на всички обществени трапезарии на територията на областта ще бъде издадено становище за спазване на предписанията. В община Тутракан вече е създадена такава организация, като храната се доставя по домовете в съдове за еднократна употреба. В РДСП Силистра ще правят преценка кои лица подлежат на услугата „осигуряване на топъл обяд и на хранителни продукти“.
 
Кметовете на общини са уведомени за създадения Логистично-координационен център за обезпечаване и разпределение на защитни материали, чрез който ще се осигуряват лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Като орган на изпълнителната власт по места, кметовете те трябва в най-кратък срок да направят заявки в РЗИ Силистра.
 
От РЗОК Силистра поясниха, че е удължен с един месец срокът за лекарства, които се получават с протокол. За хронично болните е улеснена процедурата – само с рецептурната книжка лекарствата се получават от аптеката, от която последно са получени. До министъра на здравеопазването ще бъде пратено запитване как да се работи с лица, завръщащи се от чужбина, но нямат платени здравни осигуровки и желаят да обиколят институциите, за да си уредят тези права.


Община Силистра: От 17.03.2020 г. услугите за граждани, предоставяни от дирекциите „Устройство на територията“ и „Общинска собственост“ в община Силистра са достъпни и онлайн. Бланките и формулярите са качени на сайта на Община Силистра на адрес: www.silistra.bg. В полето Административни услуги отивате на графата Център за информация и услуги и избирате дирекцията. След което документите се попълват и връщат на и-мейл адрес: info@silistra.bg Допълнителна информация при затруднения на телефони: 086 816 204 – дирекция „Общинска собственост“ и 086 816 203 – дирекция „Устройство на територията“.

Община Силистра призова всички превозвачи, обслужващи граждани с обществен транспорт, да извършват периодична дезинфекция. Придвижването да е по установения ред, без струпване на хора и по възможност да е през седалка, с всички предпазни мерки от страна на водача на пътното превозно средство, както и на пътниците - с ръкавици и маски. В писмен вид са постъпили предложения от страна на транспортните фирми за оптимизиране на броя на курсовете по маршрутните разписания във всички направления от републиканската, областната и общинската транспортни  схеми. Предложенията  и действията са продиктувани от извънредното положение в страната. За настъпилите промени гражданите ще бъдат уведомени своевременно.

В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи община Силистра разширява обхвата на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж и от Патронажна грижа за спешно нуждаещи се лица, а именно: самотно живеещи възрастни хор без близки и роднини в населеното място; хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ; възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт; лица, които са в карантина. Телефони за връзка: 086/823 164 – Домашен социален патронаж; 0886 206 973 – Патронажна грижа.

Община Ситово (по публикация в интернет): Кризисният щаб на работи всеки ден. Домашният социален патронаж и личните асистенти обгрижват всички нуждаещи се възрастни хора и такива с увреждания. Осигурени са маски, ръкавици, дезинфектанти и мокри кърпи на всички социални работници. Няколко пъти е проведено дезинфектиращо пръскане в Ситово и в останалите села на територията на общината. За общинското предприятие, което извършва пръскането, и за всички кметства сме осигурили пръскачки, защитни облекла за еднократна употреба, дезинфектанци, маски, ръкавици. Дезинфекция се извършва всяка вечер в сградата на общинската администрация в Ситово. Кметовете на населени места имат за задача да проследяват хора, които се връщат от чужбина дали спазват карантинния срок.

Община Тутракан (по публикация в интернет и Фейсбук): Издадена е заповед на кмета на общината за забрана на на пазари и битаци на територията на община Тутракан до 29 март т.г. Услугата „Топъл обяд“ се доставя по домовете на потребителите в посуда за еднократна употреба. Хората, които имат нужда от покупки на хранителни продукти, дават заявките си на нашите служители. Както и в други общини, всички кметове на населени места следят за пристигнали от чужбина техни съграждани и информират полицията и общината за карантина от 14 дни.

Всички рискови групи от служители на община Тутракан са пуснати или да работят дистанционно от вкъщи или са в платен годишен отпуск (съставът на администрацията работи на 50%). Работят и Информационният център и Дирекция „Местни данъци и такси“. Постоянно се прави дезинфекция на помещенията в сградата на общината. Спряна е дейността на пенсионерските клубове, на Многофункционалния център и на Център за рехабилитация. В същото време в Дома за настаняване от семеен тип и съответно в Дома за стари хора са забранени посещенията от външни лица и там също постоянно се дезинфекцира и се предприемат мерки за неразпространение на заболяването.

Община Дулово. В Дулово се проведе заседание на Общинския кризисен щаб, свикано от д-р Юксел Ахмед кмет на общината, на което беше докладвано как се изпълнява заповедта на министъра на здравеопазването във връзка с въведеното извънредно положение в страната. По предложение на РУ на МВР има решение кметовете на населените места да информират РЗИ и МВР за хора, които са се завърнали от други държави, но нямат личен лекар, за да се предприемат необходимите превантивни мерки. От страна на полицията са предприети всички мерки за наблюдение и предупреждение на населението, на собствениците на заведения, магазини и различните видове търговски обекти на територията на цялата община във връзка с въведеното извънредно положение, като акцент са новопоявилите се телефонни измами.

В МБАЛ Дулово ЕООД са предприети всички мерки упоменати в заповедта на министъра на здравеопазването, като всекидневно се дезинфекцират коридорите и помещенията. За извънредни случаи в сградата са подготвени три стаи с по две легла, на разположение са три респиратора. От общината са осигурили снабдяването със защитни облекла и маски за медицинските екипи. В общинските социални институции стриктно се спазват противоепидемичните мерки със строг пропускателен режим. За всички 26 кметства са осигурени дезинфектанти, а в сградата на Общинска администрация се извършва постоянна дезинфекция и е въведен пропускателен режим.

Община Главиница (от профила във Фейсбук на кмета на общината Неждет Джевдет). Дежурните тел. номера на Община Главиница, за въпроси и сигнали са: 086 36 22 20; 088 52 72 815. Индивидуалните административни актове, които налагат ограничителни мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса в община Главиница са:
ЗАПОВЕД №. РД-01-136, гр. Главиница, 16.03.2020 г. , относно „Завърнали се лица от засегнати страни“ (https://www.glavinitsa.bg/…/za…/2020/002/RD-01-136_covid.pdf); ЗАПОВЕД №. РД-01-135, гр. Главиница, 16.03.2020 г. относно „Допълнителни мерки за противоепидемична защита“ (https://www.glavinitsa.bg/…/za…/2020/002/RD-01-135_COVID.pdf);
ЗАПОВЕД №. РД-01-133, гр. Главиница, 13.03.2020 г.  оттносно „Изменение и допълнение на заповед № РД-01-132 от 13.03.2020 г.“ (https://www.glavinitsa.bg/…/Z%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5…);
ЗАПОВЕД №. РД-01-132, гр. Главиница, 13.03.2020 г.  относно „Противоепидемични мерки на територията на община Главиница“ (https://www.glavinitsa.bg/…/Z%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5…);

Важна информация за всички битови клиенти на компания „ЕНЕРГО-ПРО Варна” ЕАД, свързана с плащането на месечните сметки с падеж след 13 март. Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 г.

Компанията ще се обърне и към Български пощи за сътрудничество и информиране за удължения срок на плащане специално на възрастните хора в по-малките населени места. Бихме искали да Ви напомним, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумирана електроенергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране през сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане еРау.bg.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват: Телефон 0700 161 61/имейл info@erpsever.bg – oтносно присъединявания, смущения в електрозахранването, услуги на ЕРП Север. Телефон 0700 800 61/имейл service@energo-pro.bg – относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия, услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

РУО на МОН Силистра. В област Силистра от 44 училища 26 са заявили готовност да предоставят различен вид дистанционна връзка и работа с всички ученици – поставяне на задачи, консултиране и дейности. В тях се обучават 6 568 ученици (88,77 % от общия брой ученици в областта). От 16 училища са заявили възможност за частичен обхват на учениците – 555 деца в начален етап и 1 333 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В тези училища общо 28 % от учениците не могат да бъдат включени.
Само 2 училища със 155 ученици (в община Силистра и Дулово) не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна среда.

Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация. На места се избира и начинът с разпространение на хартиени материали.

Във връзка с обявеното извънредно положение, със заповед на председателя на Окръжен съд Силистра  Людмил Хърватев са разпоредени нови мерки за работата на съда и режима на влизане в сградата на Съдебната палата в  град Силистра.

Обслужването на клиенти в офиса на Националната агенция за приходите в град Силистра продължава, като служителите ще извършват ежедневните си дейности при спазване на указанията на Националния оперативен щаб за дезинфекция и повишена хигиена. С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с корона вируса, съветът към  клиентите е,  да се въздържат от лично посещение на място в офиса,  освен в краен случай. Клиентите,  които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да подават  данъчни и осигурителни декларации и справки чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн на адрес: https://inetdec.nra.bg/  , без необходимост от посещение в офиса на НАП.

Плащания  към бюджета могат да се извършват онлайн без необходимост от посещение в офиса на НАП,  чрез виртуален ПОС терминал напълно безплатно, с цел редуциране на събиране на голям брой хора в обслужващата НАП банка на място в офиса. Допълнителна информация за данъчно-осигурителните изисквания може да се получи на информационния телефон на агенцията – 0700 18 700,  по имейл на електронните адреси за контакт в сайта на институцията – https://nap.bg/page?id=24.  

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. За периода на извънредното положение в Република България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно. За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации. Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“: достъп до Портала за електронни услуги: https://public.gli.government.bg/git_public.

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като най-голямото държавно предприятие с над 10 000 служители, стопанисващо над 450 жп гари и спирки, следи внимателно развитието на епидемиологичната обстановка в страната и опасността от разпространение на COVID-19 в България. Още на 29 февруари беше изпратена телеграма инструкция до целия персонал за стриктно спазване на правилата за лична хигиена, публикувани на страницата на Министерство на здравеопазването.

От 2 март е създадена организация за извършване на профилактична дезинфекция по три пъти на ден на граничните и на крайните гари, както и на гари с по-голям пътникопоток. Останалите гарови помещения се дезинфекцират по два пъти на денонощие. Процесът е в изпълнение на насоките за почистване на обекти, различни от лечебни заведения, също публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването. Извършваната от нас профилактична дезинфекция на този етап е с препарат с вирусоциден спектър на действие. На поделенията, извършващи дезинфекцията са раздадени средства за лична защита. Извършва се и профилактична дезинфекция на контактните повърхности на общите помещения на административни сгради. На места, където е необходимо са осигурени диспенсери с дезинфекциращи препарати за ръце.

ДФ „Земеделие“ – Областна дирекция Силистра. Найстойчива препоръка за ограничени посещения, с изключение на случаи, в които действително се налага физическото присъствие на съответното лице.
Препоръка до всички кандидати по схемите за растителна защита (овощни насаждения, телен червей по картофите, тута абсолюта по оранжерийните домати), които следва да представят в ОД Силистра разходооправдателни документи за закупени растително-защитни препарати, да изпратят хартиения носител с лицензиран пощенски оператор. В случай на нередовност, за начините за изправяне на нередовностите хората ще бъдат уведомени по телефон на номер, регистриран в ИСАК.

Заявления за краткосрочните схеми за подпомагане към момента с приложени изискуемите документи могат да се подават по електронната поща на Областна дирекция Силистра: od_silistra@dfz.bg. След като бъдат разгледани така подадените документи и след извършване на необходимите служебни проверки, съгласно указанията за конкретната схема, служител ще се позвъни за уточняване на неточности, необходимост от допълнения, подписване на договор или друго. В случай на подписване на договор ще трябва да се носят и оригиналните документи. За целта са публикувани указания и образци на заявления на интернет страницата на ДФЗ, направление „Държавни помощи“, подменю Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014. В публикацията на сайта на Областна администрация Силистра (www.silistra.government.bg) има и други препоръки от ведомството. 

Драматично-куклен театър Силистра. Във връзка с решение на МС, МК и МЗ за забрана на културни събития на закрито е преустановена временно игралната програма на театъра и са отменени всички представления за неопределен период. Закупените билети важат без заверка за следващите представления, а при желание е възможно да бъдат върнати на касата на театъра (информация и контакти на моб. тел. 0879698826).

Касата при някогашния театър в Силистра за продажба на билети за гостуващи постановки спира работния си процес до второ нареждане. Отменят се гостуванията за месец март на спектаклите „Не си отивай, лято“, предвидена за 18.03 (сряда) и „Последната нощ на Сократ“ на 30.03. (понеделник). Закупените билети за тези събития са с удължена валидност до края на 2020 година. Те са валидни за същото заглавие, след като се обяви новата дата на провеждане. За повече информация можете да се свържете на телефони: 0878498549 и 0885094542.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар