вторник, 5 март 2019 г.

45 образователни структури в Силистренско в извънкласни дейности

Успешният опит по проекти на МОН за извънкласни дейности бе институционализиран с промени в Наредба за приобщаващото образование и Наредба за финансирането наинституциите в системата на предучилищното и училищното образование (ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г.). Промените дават възможности за функциониране на разнообразни форми за занимания по интереси в училищата, чрез които се подкрепят талантите на учениците. Финансирането е от държавния бюджет чрез стандарт за институция и стандарт за ученика.

Основни параметри на новата система за организиране на занимания по интереси са:

-       училищата изготвят програма за занимания по интереси за съответната учебна година;
-       всяко училище осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 % от учениците в училището в дневна форма на обучение;
-       минимум 40 % от часовете за заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (STEM);
-       други направления са „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин  на живот“, „Спорт“ и др.;
-       минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от  външни за училището физически или юридически лица;
-       заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип с не по-малко от 2 часа седмично на група/форма по броя на учебните седмици;
-       училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най-малко 2 пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, способностите на учениците и творческите резултати;
-       общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси;
-       родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания до 3 часа годишно във или извън училището;

За учебната 2018 – 2019 г. такива дейности ще се осъществяват през втория срок. Заявяването на търсенето и предлагането на заниманията става през електронната платформа https://class.mon.bg.

Обобщените данни за област Силистра показват следната картина:

·         Брой участващи училища – 44 училища и 1 Център за специална образователна подкрепа
·         Брой форми/групи 311
·         Брой включени ученици – 4038 = 41 % от учениците в дневна форма в областта
·         Брой форми/групи от STEM направления – 159  = 51 % от общия брой
·         Включени ученици в STEM форми – 1910 = 47 %  от общия брой
·         Училища с най-много групи: СУ „Хр. Ботев“, Тутракан – 19 групи;      ОУ „Отец Паисий“- Силистра – 18 групи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар