петък, 27 юли 2012 г.

Безработни с увреждания се учат да обслужват старци

  

В новосъздаденото общинско звено „Социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж, обществена трапезария и стол” в силистренската община Ситово учат по проект 18 безработни с увреждания да готвят и да се грижат за себеподобни и възрастни хора. Общината е сред най-малките в Крайдунавска Добруджа и в нея живеят българи, турци и роми. „По 70 души от 8 села ще получават в продължение на месеци безплатна храна, като всеки месец ще се сменят участниците в проекта, а после 5 години няма да променяме характера на дейността си, но вече не с европейски пари, а с други средства – собствени и привлечени”, заяви за „24 часа” зам.-кметът Елисавета Кърова. Всеки ден наетите участници в него ще си сменят позициите –работник, помощник на немощни старци и др. длъжности. Предприятието е единствено по рода си в област Силистра.
С решение на ОбС-Ситово бе определена структурата и численият състав за осъществяване на предмета на дейност ОП „Социално предприятие за обществено хранене”, както следва: по един уравител и касиер – счетоводител, шофьор-снабдител и домакин, двама готвачи, 12 работници или общо 18 души. За изпълнение на дейностите в социалното предприятие, Общински съвет – Ситово упълномощи кмета на Община Ситово Николай Неделчев да сключи с „Никола Слатински” ЕООД договор за ползване под наем на имот-частна собственост. Предназначението на предоставения сграден фонд няма да бъде променяно за период не по-малък /пет/ години след приключване на дейностите по проекта. Приет е Правилник за устройството и дейността на  предприятието. Новосъздаденото общинско предприятие стартира дейността си в срок определен във времевия график по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси-нови възможности”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар