петък, 23 април 2021 г.

Натура 2000 – нашата застраховка „Живот“ в името на съхранението на биологичното разнообразие

 

В Силистра  в рамките на един ден бе предложена информация на смесена аудитория по проект, свързан с Натура 2000 (нашата застраховка „Живот“ в името на съхранението на биологичното разнообразие). То бе проведено от едноименна коалиция – НПО, представена по време на презентацията от Александър Димитров с презентатор Екатерина Зарева – еколог.

От споделеното пред представители на Областна администрация, община Силистра, Областен информационен център, училища, читалища и журналисти станаха известни полезни практики. Силистра е сред 8-те града (области) в страната, обхванати от проекта.

Кои са зоните по Натура 2000 в Крайдунавска Добруджа: Биосферен парк „Сребърна“, блатата „Гарван“, „Малък Преславец“ и „Калимок – Бръшлен“ (там има и научна база на БАН), Сухоречие, Съртовска река, о. „Чайка“ в р. Дунав, „Пожарево – Гарван“, „Лудогорие – Сребърна“, „Стената“.

От началото на 2002 г. в Европа има проучени 20 000 зони, които са разположени върху 20% от територията на Стария Континент.  В България в регистрационния списък, представен в ЕК, са 114 защитени зони за птици и 228 – природни обекти (на практика върху 35% от територията на страната). Действащи са две европейски директиви по въпроса.

По темата – повече конкретна информация на сайта www.natura2000.moew.government.bg (21 май е Ден на НАТУРА 2000). Част от времето по проекта в Силистра бе на територията на Биосферен парк „Сребърна“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар