понеделник, 23 април 2012 г.

Делото за дипломата на Калина Илиева бе решено в полза на обществения интересД. Палова
       Наличието на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация за дипломата на Калина Илиева е основният мотив на съда в решението, с което бе отменен отказа на изпълнителния директор на Националния център за информация и документация /НАЦИД/. С решението си от 19.04.2012 г. Административен съд София – град /АССГ/ отменя като незаконосъобразна заповедта на директора и го задължава в 7-дневен срок да предостави информацията, поискана от журналистките Даринка Николова и Даниела Теофанова със заявление. Поводът за неговото подаване, бе разпространената в общественото пространство през есента на 2010 г. новина, че дипломата на бившия изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ е фалшифицирана. Впоследствие, в рамките на година и половина с помощта на ПДИ бяха заведени две съдебни дела по случая. Първото – срещу мълчалив отказ, който АССГ отмени и върна преписката на Центъра за ново произнасяне. В резултат,  информацията беше отказана със заповед на директора на основания липса съгласието на третото лице  и лични данни, а изричният отказ – обжалван в съда. В решението с № 2072 съдът изследва въпросът за засягане интересите на третото лице в неговата съотносимост с този за наличието на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията. Заключението на съда по него е следното: Безспорно относно дипломата за висше образование на бившия изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – и изнесените в медиите факти по въпроса е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т.6 от ДР на ЗДОИ, вкл. и предвид това, че за подобна длъжност се изисква определен образователен и професионален ценз, свързан със спецификата на Фонда – да бъде и Разплащателна агенция за средствата от Европейския съюз“. Според съдебния състав, подобна информация несъмнено би повишила отчетността и прозрачността в посочената администрация и би задоволила потребността на заявителите по изнесения в обществото въпрос, следователно на посоченото основание не може да се релевира отказ.
       С решението си съдът се произнася и по твърдяното от НАЦИД наличие на лични данни като установява, че исканите от журналистките данни не представляват защитени лични данни, тъй като се касае за лице, заемащо висша държавна длъжност и данни за него вече са изнесени в публичния регистър по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, т.е. защитата им е отпаднала. По отношение на тези лица, се посочва в решението, може да бъде предоставяна обществена информация, вкл. и относно притежаваната от тях образователна степен, доколкото информацията е необходима за създаване на мнение в обществото като цяло по въпроса за тяхната квалификация, т.е. надделяващ обществен интерес. В заключение съдът счита, че в конкретния случай данните за образователната степен, въпреки липсата на съгласие на лицето, за което се отнасят – с оглед наличието на обществен интерес – също следва да бъдат предоставени.


Дарина Палова, Програма "Достъп до информация", - "Точка на достъп"

Няма коментари:

Публикуване на коментар